Bulgarian English
Ти си тук Начало » Процедури по ЗРАСРБ » Страница 3

Процедури по ЗРАСРБ

Условия и документи за кандидатстване за академичната длъжност „асистент“ в ИДП – БАН
1. Условия
Завършена образователна степен „магистър по право“ със среден успех не по-малко от мн. добър 4.50 от курса на обучение и държавните изпити;
2. Документи:
1. Заявление до директора за допускане до участие в конкурса (ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК);
2. Автобиография по европейски образец;
3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен, специалност „право“, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50);
4. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение;
5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива);
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30.00 лв. по сметката на ИДП:
Сметка на ИДП
УниКредит Булбанк, клон Батенберг – София
IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14
Основание за плащане – участие в конкурс за асистент


След преглед на документите от комисия за проверка на редовността им, допуснатите до участие в конкурсния изпит кандидати се уведомяват за това на посочения в заявлението имейл. Като прикачен файл ще получат и конспекта за провеждане на изпита. Не допуснатите до изпит кандидати се уведомяват за причините за отказ.
Изпитът ще се проведе 1 месец след уведомяването на допуснатите до него кандидати. Изпитът е писмен (4 часа) и устен, провежда се в един ден. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4.50 на писмения изпит. В класирането участват кандидатите, получили обща оценка от устния и писмения изпит не по-малко от мн. добър 5.00.

Конкурс за академичната длъжност гл. асистент по Трудово право

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право

Конкурс за академичната длъжност гл. асистент по Трудово право

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право

Kонкурс за асистент по Наказателен процес

Професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Kонкурс за асистент по Наказателен процес

Професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Конкурс за доцент по Международно частно право

Кандидат: д-р Александър Любенов Корнезов

Kонкурс за докторанти за учебната 2014-2015 г.

редовен прием, държавна поръчка

Конкурс

за академичната длъжност доцент по Международно частно право

Конкурс

за академичната длъжност главен асистент по Наказателно право

Конкурс

за академичната длъжност асистент по Гражданско и семейно право

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax