Bulgarian English
Ти си тук Начало » Проекти » ПРОЕКТ„МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ!“

ПРОЕКТ„МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ!“

   На 04.01.2019 г. Институтът за политики за малки и средни предприятия в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Центъра за оценка на въздействието на законодателството стартира изпълнението на проект „Мисли първо за малките!“финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0153-C01/04.01.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 89 964 лв, от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Основните цели на проекта са:

  1. 1. изследване на степента на включване на бизнеса и в частност на малките и средните предприятия в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и набелязване на проблемите и дефицитите, които съпътстват това включване и са причина за неговата недостатъчност и неефективност;
  2. 2. предлагане на механизми, насърчаващи администрацията да включва активно бизнеса и в частност на МСП в тези процеси като подход, гарантиращ по-високо качество, легитимност и ефективност на резултатите от тях;
  3. 3. стимулиране и повишаване на активността на участието на бизнеса, в частност на МСП, във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  4. 4. насърчаване на взаимодействието между администрацията, от една страна и бизнеса, в частност на МСП, от друга при вземането на решения по политики и регулиране;
  5. 5. предлагане на конкретни практически решения, насочени към постигане на по-високо качество на публичните политики и създаване на по-добра регулаторна среда за бизнеса, в частност за МСП.

Целеви групи на проекта са администрацията, бизнеса (в частност МСП), неправителствените организации и обществеността като цяло.

Изпълнени дейности по проекта до момента:

Дейност 1. Бенчмарк анализ за оценка на ангажираността на МСП в процеса на вземането на решения;

Дейност 2. Социологическо проучване “Взаимодействие между администрацията, бизнеса и НПО в процеса на вземане на решения”;

Дейност 3. Насоки за проактивно ангажиране на бизнеса в процеса по вземане на решения;

Дейност 4. Пилотни обществени консултации;

Дейност 5. Кръгла маса с представители на администрацията за валидиране на предложенията по проекта.

Резултатите по проекта са насочени изцяло към оптимизиране на процеса на работа на администрацията (първо, чрез идентифициране на основните му слабости и след това чрез предлагането на конкретни мерки за тяхното преодоляване) и максималното улесняване на нейното взаимодействие с бизнеса, в частност МСП. Проектът цели да създаде трайна и устойчива, институционализирана „пътека“ за вземане предвид мнението на бизнеса, в частност МСП, всеки път, когато предстоят да бъдат взети решения, засягащи техните интереси. Само по този начин биха се създали оптимални условия за създаването, поддържането и развитието на благоприятна за бизнеса и насърчаваща икономическия растеж регулаторна среда.     

                           

Проект  „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax