Bulgarian English
Ти си тук Начало » Защита на личните данни

Защита на личните данни

Информация за потребителите

Информация за нас

Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, ЕИК 831906179, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сердика №4, e единственото научно звено, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото, осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и работи активно за подготовка на висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука, както и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

 

Данни за контакт с Института за държавата и правото при Българска академия на науките:

Местоположение:

Държава: Република България Адрес: София 1000, ул. Сердика №4

Телефон: 02/987 49 02 Ел. поща: ipn_ban@bas.bg

Интернет страница: www.ipn-bg.org

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Ел. поща: gdpr@ipn-bg.org

Тел: 0887 312753

 

 

Институтът за държавата и правото при Българска академия на науките обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и защитата им. Въведени са и се прилагат необходимите технически и организационни мерки срещу нерегламентиран достъп, загуба и неоторизирано ползване на Вашите лични данни. Всички данни се събират и обработват съгласно българското законодателство и правото на ЕС.

Какви категории лични данни събираме:

Три имена, адрес, телефонен номер, ЕГН, адрес на електронната поща, банкова сметка. Всички посочени категории лични данни се събират на основание на закон.

В специални случаи – при провеждане на конференции, за качване на информация, съдържаща лични данни на интернет страницата на Института за държавата и правото при Българска академия на науките (когато няма законово основание), за събиране на личните данни субектите подписват декларация за информирано съгласие.

 

За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им

Личните Ви данни се обработват с цел изпълнение на основните дейности на Института за държавата и правото като изследователска организация, както и като приравнена на висше учебно заведение, съобразно българското законодателство. Събраните лични данни се обработват за нуждите на трудовите правоотношения, провеждане на конкурси за прием, обучение и подготовка на докторанти, за заемане на академични длъжности - асистенти, главни асистенти, доценти и професори, за доктори на юридическите науки. Част от събраните лични данни се обработват за нуждите на държавните институции.

 

Предоставяне на личните данни на трети лица:

Институтът за държавата и правото предоставя събраните лични данни единствено на държавни органи на основание/въз основа на националното законодателство. Лични данни на други лица, различни от споменатите, не се предоставят.

 

Срок за съхранение на данните:

Данните се съхраняват в сроковете, установени в нормативната уредба на Република България. Данните, чиито срок за съхранение е изтекъл и не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, се унищожават.

Какви са Вашите права и какъв е редът за упражняването им:

Право на достъп:

Вие имате право да поискате от нас: информация дали отнасящите се до Вас данни се обработват; информация/сведения за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни; информация за правото Ви в предвидените от закона случаи да искате коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас или да направите възражение срещу такова обработване; информация за правото Ви на жалба до надзорен орган; информация дали Вашите лични данни са обект на автоматизирано обработване.

 

Право да оттеглите съгласието си:

Вие имате право в случая, когато Вашите данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, да оттеглите съгласието си по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването на лични данни въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

 

Право на корекции и право на изтриване:

Вие имате право, в случай, че оттеглите съгласието си или Вашите данни са били обработвани незаконосъобразно, или повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани, да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени без ненужно забавяне.

Вие имате право, в случай, че данните, които обработваме, са непълни, грешни или променени, по всяко време да поискате да заличим или коригираме Вашите лични данни.

 

Право на възражение:

При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни, В случай, че възражението е основателно, Вашите лични данни няма повече да бъдат обработвани.

 

Право на ограничаване на обработването:

Вие можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни в случай, че обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им.

 

Право на жалба:

Ние спазваме стриктно действащото законодателство. В случай, че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, Ви молим да се обърнете към Длъжностното лице по защита на личните данни, чиито контакти са посочени в началото. Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, която е регулаторен орган за страната ни (www.cpdp.bg).

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax