Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Обучавани докторанти

Обучавани докторанти

print

Актуална информация за 2019 г.

Към 01 януари 2019 г. в Института за държавата и правото при БАН се обучават 31 докторанти, от които 5 редовни, 25 задочни докторанти и 1 докторант в самостоятелна форма на обучение:

 

 

СЕКЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ – 10 докторанти, от които 3 редовни докторанти и 7 задочни докторанти.

 

1. Кирил Петровзадочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.10.2013, научен ръководител проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Правна защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски дружества“, прекъснат срок на обучение с една година.

2. Светослав Пироневзадочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.10.2013, научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Мораторната лихва“, прекъснат срок на обучение с една година.

3. Петя Стояновазадочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.10.2015, научен ръководител проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Потребителският кредит – правен проблем“.

4. Виктория Стоянова-Костовазадочен докторант по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.01.2016, научен ръководител доц. д-р Вълчин Даскалов, тема на дисертацията „Право на законен търговски залог“, прекъснат срок на обучение за една година поради майчинство, възстановени докторантски права, считано от 25.01.2018 г.

5. Калин Добрев – задочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен от 01.10.2016 г., научен  ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов, тема на дисертацията „Защита на владението и държането“.

6. Петър Топуров редовен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.01.2017, научен ръководител доц. д-р Вълчин Даскалов, тема на дисертацията „Договор в полза на трето лице“.

7. Маргарита Балабанова редовен докторант по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.08.2017, научен ръководител доц. д-р Николай Колев, тема на дисертацията „Дружествен дял в ООД“.

8. Крум Димитров редовен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.01.2018, научен ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов, тема на дисертацията „Вещноправно значение на благоустройствения план“.

9. Йорданка Николова – задочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислена от 01.10.2018 г., научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Произход от майката: проблеми и решения според семейното право“.      

10. Мариета Динева – задочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.01.2019 г., предстои утвърждаване на научен ръководител и на тема

 

Брой докторанти по Гражданско и семейно право: 8.

Брой докторанти по Стопанско/Търговско право: 2.

 

СЕКЦИЯ ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ – 9 докторанти, от които 8 задочни и 1 докторант в самостоятелна форма на обучение

 

1. Бюлент Мехмедзадочен докторант по Административно право и административен процес, зачислен на 01.10.2015 г., научен ръководител доц. д-р Веселина Канатова-Бучкова, тема на дисертацията „Административноправен статут на хора със специфични социални потребности“.

2. Ива Йорданова-Рупчевазадочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислена на 01.10.2015 г., научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Смесени изборни системи за Народно събрание в Р България“.

3. Велислав Величковзадочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.01.2017 г., научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Професионалното правно съзнание на разследващите органи – правно-социологически анализ“.

4. Мариета Ивановазадочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.01.2017 г., научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова и доц. д-р Надежда Йонкова, тема на дисертацията „Правни и извънправни инструменти за противодействие на половата престъпност (правно-социологически аспекти)“.

5. Севим Махмудзадочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.01.2017 г., научен ръководител доц. д-р Надежда Йонкова, тема на дисертацията „Правно-социологически параметри на езика на омразата като проява на социална девиация“.

6. Пирин Соколовзадочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.01.2018 г., научни ръководители проф. д-р Стефка Наумова и доц. д-р Веселина Канатова-Бучкова, тема на дисертацията „Статут на агенцията по вписванията като административен орган и правомощията на служителите (правно-социологическо изследване)“.

7. Надежда Славчевадокторант в самостоятелна форма на обучение по Административно право и административен процес, зачислена на 30.04.2018 г., научен консултант проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“.

8. Юлия Дукова – задочен докторант по Административно право и административен процес, зачислена на 01.10.2018 г., научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Специални административни производства в сферата на основните права и свободи на гражданите“.

9. Йоанна Шулева – задочен докторант по Административно право и административен процес, зачислена на 01.01.2019 г., научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Преюдициалните запитвания пред съда на Европейския съюз в административното производство на Република България“.

 

Брой докторанти по Конституционно право на Р България: 1

Брой докторанти по Административно право и административен процес: 4.

Брой докторанти по Правна социология: 4.

 

 

СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ – 8 докторанти, от които 2. редовни докторанти и 6. задочни

 

1. Донка Стояновазадочна докторантка по Международно частно право, зачислена на 01.01.2015 г., научен ръководител доц. д-р Пламенка Маркова, тема на дисертацията „Понятието за обществен ред в Европейското международно частно право“.

2. Рашко Стояновзадочен докторант по Международно частно право, зачислен на 01.01.2015 г., научен ръководител проф. д-р Ганета Минкова и научен консултант проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Мерките за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници, съгласно правото на Европейския съюз“.

3. Андон Ташуковзадочен докторант по Международно право и международни отношения, зачислен на 01.01.2016 г., научен ръководител проф. д-р Жасмин Попова, тема на дисертацията „Взаимоотношението между правото на Европейския съюз и конституциите на държавите-членки“.

 1. Милена Геровазадочен докторант по Международно частно право, зачислена на 01.08.2017 г., научен ръководител доц. д-р Пламенка Маркова, тема на дисертацията „Корпоративната социална отговорност и МЧП“.
 2. Кремена Лазаровазадочен докторант по Международно право и международни отношения, зачислена на 01.10.2018 г., научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Териториално море на Република България: актуални проблеми на международната и национална правна уредба“.
 3. Габриела Гарова – редовен докторант по Международно частно право, зачислена на 01.01.2019 г., научен ръководител доц. д-р Маргарит Ганев и научен консултант доц. д-р Диана Ковачева, тема на дисертацията „Съвременни частноправни подходи за изследване на космическото пространство чрез изкуствени спътници“.
 4. Георги Бакьов – редовен докторант по Международно право и международни отношения, зачислен на 01.01.2019 г., научен ръководител доц. д-р Диана Ковачева, тема на дисертацията „Договорната правоспособност като елемент от правосубектността на универсалните международни организации“.
 5. Милка Тодорова-Добрикова задочен докторант по Международно право и международни отношения, зачислена на 01.01.2019 г., научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Международноправни проблеми на радикализацията и набирането на чуждестранни бойци терористи“.

 

Брой докторанти по Международно право и международни отношения: 4.

Брой докторанти по Международно частно право: 4.

 

 

СЕКЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 4. задочни докторанти

 

1. Ваня Илиевазадочен докторант по Наказателен процес, зачислена на 01.01.2015 г., научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова, тема на дисертацията „Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес“, удължен срок на обучение с една година.

2. Александрина Дончевазадочен докторант по Наказателен процес, зачислена на 01.10.2015 г., научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова, тема на дисертацията „Официалното начало в наказателния процес“.

3. Христо Кутиевзадочен докторант по Наказателен процес, зачислен на 01.01.2017 г., научен ръководител проф. д-р Гергана Маринова, тема на дисертацията „Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание“.

 1. Мартин Баевзадочен докторант по Наказателен процес, зачислен на 01.01.2018 г., научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова, тема на дисертацията „Съществени нарушения на процесуалните права“.

 

Брой докторанти по Наказателен процес: 4.

 

Отчислени докторанти към 01.01.2019 г.

1. Деница Ивановазадочна докторантка по Административно право и административен процес, зачислена на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д-р Иван Стоянов, тема на дисертацията „Оспорване на административни актове по ЗМДТ“, прекъснат срок на обучение за две години поради майчинство.

 

Отчислени докторанти към 31.12. 2018 г.:

 1. Живка Стоилова-Николова – докторант в самостоятелна форма на обучение по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.01.2015 г., научен консултант проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2018 г.
 2. Георги Христов – докторант в самостоятелна форма на обучение по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 07.05.2015 г., научен консултант проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Правно-социологически проблеми на защита на потребителите при вероятност за объркване“, отчислен с право на защита, считано от 07.05.2018 г.
 3.  Христо Симеоновредовен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.01.2015, научен ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов, тема на дисертацията „Вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2018 г.
 4.  Светла Качароваредовен докторант по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.10.2015, научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Правното положение на прокуриста“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2018 г.
 5.  Калоян Московзадочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.10.2014 г., научни ръководители проф. д-р Емилия Друмева и проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Основни задължения на гражданите (конституционноправни и правносоциологически аспекти)“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2018 г.
 6.  Анна Адамовазадочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислена на 01.10.2014 г., научни ръководители проф. д-р Емилия Друмева и проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Правото на гражданите на жалби, предложения и петиции до държавни органи (конституционноправни и правносоциологически аспекти)“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2018 г.
 7. Наташа Ценева – задочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислена на 01.10.2014 г., научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Защита на основните права на гражданите – конституционноправни аспекти“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2018 г.
 8. Анета Мирчевазадочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.01.2015, научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Подкрепеното вземане на решения и института на запрещението“, отчислена без право на защита по собствено желание, считано от 13.12.2018 г.
 9. Велина Спировазадочна докторантка по Административно право и административен процес, зачислена на 01.01.2014 г., научен ръководител проф. д-р Ганета Минкова, тема на дисертацията „Чуждестранните лица като субекти на данъчното право на Република България“, отчислена с право на защита, считано от  13.12.2018 г.
 10. Велислав Христовзадочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.10.2015 г., научни ръководители проф. д-р Емилия Друмева и проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Политическите партии в конституционното пространство на Република България“, отчислен без право на защита по собствено желание, считано от 13.12.2018 г.
 11. Димитър Младенов задочен докторант по Наказателен процес, зачислен на 01.01.2015 г., научен ръководител проф. д-р Гергана Маринова, тема на дисертацията „Участие на съдебните заседатели в наказателното производство“, отчислен с право на защита, считано от 13.12.2018 г.

 

 

Отчислени докторанти към 31.12. 2017 г.:

1. Богдан Русев – задочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.01.2012 г., научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Домашното насилие  – понятие и семейноправни аспекти“, отчислен с право на защита, считано от 01.01.2017 г.

2. Константин Григоров – задочен докторант по Административно право и административен процес, зачислен на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д-р Ганета Минкова, тема на дисертацията „Оспорване на нормативните актове на общинския съвет“, отчислен с право на защита, считано от 01.01.2017 г.

3. Станислава Начевазадочна докторантка по Наказателен процес, зачислена на 01.01.2012 г., научен ръководител доц. д-р Гергана Маринова, тема на дисертацията „Презумпцията за невиновност в наказателния процес“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2017 г.

4. Катерина Граматикова – задочна докторантка по Международно частно право, зачислена на 01.10.2011 г., научен ръководител доц. д-р Пламенка Маркова, тема на дисертацията „Правен режим на съвместните предприятия с международен елемент от гледна точна на международното право на конкуренция“, отчислена без право на защита, считано от 01.04.2017 г.

5. Владимир Христов – асистент в ИДП, докторант в самостоятелна форма на обучение по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.06.2016 г., научен консултант проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Политическата отговорност на президента съгласно Конституцията на Р България“, отчислен с право на защита, считано от 01.06.2017 г.

6. Екатерина Тарховазадочна докторантка по Административно право и административен процес, зачислена на 01.10.2011 г., научен ръководител проф. д-р Иван Стоянов, тема на дисертацията „Особености на данъчно-административния процес“, отчислена по собствено желание – без право на защита, считано от 01.06.2017 г.

7. Аделина Хаджийскаредовна докторантка по Наказателен процес, зачислена на 01.10.2014 г. с научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова и тема на дисертацията „Съдебните актове в наказателния процес“, отчислена с право на защита, считано от 12.07.2017 г.

 1. Янко Ройчев – асистент в ИДП, докторант в самостоятелна форма на обучение по Наказателен процес, зачислен от 15.07.2016 г. с научен консултант доц. д-р Екатерина Салкова и тема на дисертацията „Частното обвинение в българския наказателен процес“, отчислен с право на защита, считано от 12.07.2017 г.
 2. Станимир Трифонов – задочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.10.2012 г., научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на съдебно-изпълнителното производство по ГПК“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2017 г.
 3. Иван Ивановдокторант в самостоятелна форма на обучение по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 29.10.2015 г., научни консултанти проф. д-р Стефка Наумова и доц. д-р Надежда Йонкова, тема на дисертацията „Правно-социологически проблеми на антидискриминационното законодателство по признаците „раса“ и „етнос“, отчислен с право на защита, считано от 11.10.2017 г.
 4. Таня Куцарова-Христовазадочна докторантка по Административно право и административен процес, зачислена на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Исковите производства по АПК. Проблеми във връзка с допустимостта и основателността“,  отчислена по собствено желание – без право на защита, считано от 21.12.2017 г.

 

Отчислени докторанти през 2016 г.:

1. Иван Георгиевзадочен докторант по Гражданско и семейно право, записан на 01.01.2010 г., с научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Договорът за изработка“, отчислен с право на защита, считано от 01.01.2016 г.

2. Женя Стефановазадочна докторантка по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.01.2011 г., научен ръководител доц. д-р Веселина Манева, тема на дисертацията „Договорът за реклама в електронните медии“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2016 г.

3. Атанаска Челебийскаредовна докторантка по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.01.2012 г., научен ръководител доц. д-р Вълчин Даскалов, тема на дисертацията „Правни проблеми на управлението на търговските дружества“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2016 г.

4. Денислава Павловазадочна докторантка по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.10.2012 г., научен ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов, тема на дисертацията „Правен режим на земите от горските територии“, отчислена без право на защита, считано от 01.01.2016 г.

5. Станислав Стойковзадочен докторант по Наказателно право, зачислен на 01.01.2012 г., научни ръководители: д-р Румен Владимиров, професор в НБУ, и доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на секция по Наказателноправни науки в ИДП, тема на дисертацията „Наказателноправна защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, отчислен без право на защита, считано от 01.01.2016 г.

6. Борислав Цеков докторант в самостоятелна форма на обучение по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.11.2015 г., научен консултант проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Антиеврейските ограничения от Античността до 20-ти век: конституционноправни и правно-исторически аспекти“, отчислен с право на защита, считано от 12.04.2016 г.

7. Благой Делиевзадочен докторант по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.10.2012 г., научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила“, отчислен с право на защита, считано от 06.07.2016 г.

8. Кристина Чутуркова – задочна докторантка по Правна социология. Правна информатика, зачислена на 01.10.2012 г., научен ръководител доц. д-р Надежда Йонкова, тема на дисертацията „Основни фактори на правната социализация на подрастващите“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2016 г.

9. Манол Асеновзадочен докторант по Правна социология. Правна информатика, зачислен на 01.10.2012 г., научен ръководител проф. д-р Стефка Наумова, тема на дисертацията „Правно-социологически проблеми на съвременните форми на девиация в областта на рекламната дейност“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2016 г.

10. Георги Георгиевзадочен докторант по Гражданско и семейно право, зачислен на 01.10.2015, научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Наследството – понятие и правна характеристика“, отчислен по собствено желание – без право на защита, на 05.10.2016 .

11. Калина Дереджиевазадочна докторантка по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.01.2012 г., научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Отношения между родители и деца“, отчислена по собствено желание – без право на защита, считано от 08.11.2016 г .

12. Галин Андоновзадочен докторант по Наказателен процес, зачислен на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д.ю.н. Никола Манев, тема на дисертацията „Привличане на обвиняем“, отчислен без право на защита, считано от 01.10.2016 г.

13. Цветан Крумовдокторант в самостоятелна форма на обучение по Международно частно право, зачислен на 22.04.2016г. с научен консултант доц. д-р Пламенка Маркова и тема на дисертацията „Приложимо право към менителница, запис на заповед и чек по българското международно частно право“, отчислен с право на защита, считано от 09.12.2016 г.

 

Отчислени докторанти през 2015 г.:

1. Матей Маревзадочен докторант по Административно право и административен процес, зачислен на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове“, отчислен с право на защита, считано от 01.03.2015 г.

2. Росен Балтовзадочен докторант по Гражданско и семейно право, записан на 01.11.2009 г., научен ръководител доц. д-р Вълчин Даскалов, тема на дисертацията „Безналични акции“, отчислен с право на защита, считано от 01.05.2015 г.

3. Виктор Симеоновредовен докторант по Конституционно право на Р България, зачислен на 01.10.2012 г., научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Правомощието на Конституционния съд за даване на задължителни тълкувания на Конституцията“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2015 г.

4. Живка Матеевадокторант в самостоятелна форма на обучение по Административно право и административен процес, зачислена на 16.10.2013 г., научен консултант проф. д-р Ганета Минкова, тема на дисертацията „Административноправна защита на личните данни“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2015 г.

5. Пламена Караиванова-Кобуровазадочна докторантка по Международно частно право, зачислена на 01.10.2011 г., научен ръководител проф. дюн Цветана Каменова, тема на дисертацията „Взаимност и реторсия в Международното частно право“, отчислена с право на защита, считано от 01.10.2015 г.

6. Валери Таковзадочен докторант по Гражданско и семейно право, записан на 01.10.2009 г., научен ръководител проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Търговски посредник“, отчислен без право на защита, считано от 01.10.2015 г.

7. Владимир Христовдокторант в самостоятелна форма на обучение по Конституционно право на Р България, зачислен на 16.10.2013 г., научен консултант проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Политическата отговорност на президента съгласно Конституцията на Р България“, отчислен без право на защита, считано от 15.12.2015 г.

 

Отчислени докторанти през 2014 г.:

1. Миглена Балджиеваредовна докторантка по Гражданско и семейно право, зачислена на 01.01.2011 г., научен ръководител доц. д-р Велина Тодорова, тема на дисертацията „Родителските права и задължения след развод или раздяла между родителите“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2014 г.

2. Радослава Янкуловаредовна докторантка по Конституционно право на Р България, зачислена на 01.10.2011 г., тема на дисертацията „Конституционен процес“, отчислена след успешна защита на 18.03.2014 г.

 

Отчислени докторанти през 2013 г.:

1. Елена Стояновазадочна докторантка по Международно право и международни отношения (ш.05.05.15), записана на 01.01.2008 г., научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Международноправната уредба в борбата с трансграничната престъпност“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2013 г.

2. Надя Недялковаредовна докторантка по Международно право и международни отношения (ш.05.05.15), записана на 01.01.2009 г., научен ръководител доц. д-р Маргарит Ганев, тема на дисертацията „Международноправна защита на правото на свободно придвижване“, отчислена с право на защита, считано от 01.01.2013 г.

3. Тодор Дочевзадочен докторант по Международно право и международни отношения (ш.05.05.15), записан на 01.10.2008 г., научен ръководител проф. д-р Емил Константинов, тема на дисертацията „Международна администрация на територии“, отчислен с право на защита, считано от 01.10.2013 г.

 1. Красимира Бешковазадочна докторантка по Международно право и международни отношения (ш.05.05.15), записана на 01.10.2008 г., научен ръководител проф. д-р Емил Константинов, отчислена по собствено желание – без право на защита отчислена, считано от 01.10.2013 г.

 

Защитили през 2018 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

 1. Константин Григоров – задочен докторант по Административно право и административен процес, зачислен на 01.01.2012 г., научен ръководител проф. д-р Ганета Минкова, тема на дисертацията „Оспорване на нормативните актове на общинския съвет“, получил пет положителни оценки на публична защита, проведена на 12.02.2018 г.
 2. Цветан Крумовдокторант в самостоятелна форма на обучение по Международно частно право, зачислен на 22.04.2016 г. с научен консултант доц. д-р Пламенка Маркова и тема на дисертацията „Приложимо право към менителница, запис на заповед и чек по българското международно частно право“, получил пет положителни оценки на публична защита, проведена на 03.07.2018 г.
 1. Живка Стоилова-Николова – докторант в самостоятелна форма на обучение по Стопанско/Търговско право, зачислена на 01.01.2015 г., научен консултант проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд“, получила пет положителни оценки на публична защита, проведена на 04.07.2018 г.

 

Защитили през 2017 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

 1. Росен Балтовзадочен докторант по Гражданско и семейно право, научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Безналични акции“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 15.02.2017 г.
 2. Владимир Христов – асистент в ИДП, докторант в самостоятелна форма на обучение по Конституционно право на Р България, научен консултант проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Политическата отговорност на президента съгласно Конституцията на Р България“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 25.09.2017 г.
 3. Димитър Мирчев – задочен докторант по Гражданско и семейно право, научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Договорът за лизинг“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 25.09.2017 г.
 4. Станислава Начевазадочна докторантка по Наказателен процес, научен ръководител доц. д-р Гергана Маринова, тема на дисертацията „Презумпцията за невиновност в наказателния процес“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 05.10.2017 г.
 5. Янко Ройчев – асистент в ИДП, докторант в самостоятелна форма на обучение по Наказателен процес, научен консултант доц. д-р Екатерина Салкова, тема на дисертацията „Частното обвинение в българския наказателен процес“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 05.10.2017 г.
 6. Аделина Хаджийскаредовна докторантка по Наказателен процес, научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова и тема на дисертацията „Съдебните актове в наказателния процес“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 19.10.2017 г.

 

Защитили през 2016 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

1. Живка Матеевадокторант в самостоятелна форма на обучение по Административно право и административен процес, научен консултант проф. д-р Ганета Минкова, тема на дисертацията „Административноправна защита на личните данни“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 05.01.2016 г.

2. Пламена Караиванова-Кобуровазадочна докторантка по Международно частно право, научен ръководител проф. дюн Цветана Каменова, тема на дисертацията „Взаимност и реторсия в Международното частно право“, получила 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 16.02.2016 г.

3. Тодор Дочевзадочен докторант по Международно право и международни отношения, научен ръководител проф. д-р Емил Константинов, тема на дисертацията „Международна администрация на територии: Правомощия на Съвета за сигурност по глава VII от Устава на ООН за поддържане и възстановяване на международния мир и сигурност“, получил 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 25.02.2016 г.

4. Виктор Симеоновредовен докторант по Конституционно право на Р България, научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Правомощието на Конституционния съд за даване на задължителни тълкувания на Конституцията“, получил 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 17.03.2016 г.

5. Четин Казакзадочен докторант по Международно право и международни отношения, научен ръководител проф. дюн Цветана Каменова, тема на дисертацията „Развитие на правната уредба на защитата на правата на човека в Европейския съюз“, получил 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 18.03.2016 г.

6. Елена Стояновазадочна докторантка по Международно право и международни отношения, научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Международноправна уредба на борбата с киберпрестъпленията“, получила 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 04.04.2016 г.

7. Борислав Цеков докторант в самостоятелна форма на обучение по Конституционно право на Р България, научен консултант проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Антиеврейските ограничения от Античността до 20-ти век: конституционноправни и правно-исторически аспекти“, получил 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 05.07.2016 г.

8. Благой Делиевзадочен докторант по Конституционно право на Р България с научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила“, получил 5 положителни оценки на публичната защита, проведена на 15.11.2016 г.

 

Защитили през 2015 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

1. Матей Маревзадочен докторант по Административно право и административен процес, научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Извънсъдебни способи за разрешаване на административни споров“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 24.06.2015 г.

2. Мадлен Кавръкова – задочен докторант по Международно частно право, научен ръководител проф. д.ю.н. Цветана Каменова, тема на дисертацията „Проблеми на международното частно право в областта на международния автомобилен превоз на товари“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 24.06.2015 г.

 

Защитили през 2014 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

1. Теодора Георгиева – задочна докторантка по Административно право и административен процес (05.05.07) с научен ръководител проф. д-р Дарина Зиновиева, тема на дисертацията „Административнонаказателни производства по българското законодателство“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 21.02.2014 г.

2. Тони Димовдокторант на самостоятелна подготовка по Международно право и международни отношения с научен консултант проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Оценка на въздействието на законодателството в Европейския съюз - същност, правна уредба и механизми“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 18.03.2014 г.

3. Радослава Янкулова – редовна докторантка по Конституционно право на Р България с научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Конституционен процес“, получила 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 18.03.2014 г.

4. Александър Александровзадочен докторант по Гражданско и семейно право с научен ръководител доц. д-р Григор Григоров, тема на дисертацията „Придобиване на собствени акции от акционерно дружество“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 26.06.2014 г.

5. Юлиан Комсаловзадочен докторант по Международно право и международни отношения с научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Международноправни аспекти на суверенитета в рамките на правомощията на институциите на Европейския съюз“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 19.09.2014 г.

6. Калоян Моневредовен докторант по Гражданско и семейно право с научен ръководител доц. д-р Вълчин Даскалов, тема на дисертацията „Отговорност за вреди, причинени чрез използване на компютърни системи и глобалните мрежи“, получил 5 положителни оценки на публична защита, проведена на 24.10.2014 г.

 

Защитили през 2013 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

1. Христо Пауновзадочен докторант по Конституционно право на Р България (ш.05.05.06), с научен ръководител проф. д-р Емилия Друмева, тема на дисертацията „Ревизия на Конституцията на Република България. Материалноправни и процесуалноправни аспекти“, получил пет положителни оценки.

2. Ангел Шоповзадочен докторант по Гражданско и семейно право (ш.05.05.08), с научен ръководител проф. д-р Венцислав Стоянов, тема на дисертацията „Грешката като основание за унищожаемост на договорите“, получил пет положителни оценки.

3. Златка Вангеловазадочна докторантка по Гражданско и семейно право (ш.05.05.08) с научен ръководител проф. д-р Поля Голева, тема на дисертацията „Правни средства за защита на миноритарните акционери по Търговския закон“, получила пет положителни оценки.

 

Защитили през 2012 г. докторанти пред Научно жури на ИДП

1. Мариела Янева-Деливерсказадочна докторантка по Международно право и международни отношения (ш.05.05.15), научен ръководител проф. д-р Ирена Илиева, тема на дисертацията „Принципът на недискриминация по признак човешкия геном“, получила пет положителни оценки.

Предишна статия
Обучение

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax