Bulgarian English
You are here Home » Процедури по ЗРАСРБ

Процедури по ЗРАСРБ

Условия и документи за кандидатстване за академичната длъжност „асистент“ в ИДП – БАН
1. Условия
Завършена образователна степен „магистър по право“ със среден успех не по-малко от мн. добър 4.50 от курса на обучение и държавните изпити;
2. Документи:
1. Заявление до директора за допускане до участие в конкурса (ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК);
2. Автобиография по европейски образец;
3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен, специалност „право“, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50);
4. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение;
5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива);
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30.00 лв. по сметката на ИДП:
Сметка на ИДП
УниКредит Булбанк, клон Батенберг – София
IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14
Основание за плащане – участие в конкурс за асистент


След преглед на документите от комисия за проверка на редовността им, допуснатите до участие в конкурсния изпит кандидати се уведомяват за това на посочения в заявлението имейл. Като прикачен файл ще получат и конспекта за провеждане на изпита. Не допуснатите до изпит кандидати се уведомяват за причините за отказ.
Изпитът ще се проведе 1 месец след уведомяването на допуснатите до него кандидати. Изпитът е писмен (4 часа) и устен, провежда се в един ден. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4.50 на писмения изпит. В класирането участват кандидатите, получили обща оценка от устния и писмения изпит не по-малко от мн. добър 5.00.

Допълнителен конкурс за докторанти

Допълнителен конкурс за докторанти

за учебната 2017/2018 г. в Института за държавата и правото при БАН

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право

направление 3.6. Право от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателен процес

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax