Bulgarian English
Ти си тук Начало » Процедури по ЗРАСРБ » ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право

ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право

...

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Международно право и международни отношения – един, за нуждите на секция „Международноправни науки“.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 7 от 26.01.2016 г.

Кандидатът за „доцент” трябва да отговаря на следните изисквания (чл.70, ал.3 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИДП при БАН):

1. да е придобил образователна и научна степен „доктор по право” или „доктор на юридическите науки”;

2. не по-малко от две години:

а) да е заемал академична длъжност „асистент” и/ или „главен асистент”, или

б) да е бил преподавател, включително хоноруван преподавател, или член на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или

в) да е бил специалист от практиката и да има доказани постижения в своята област;

3. да е представил публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените трудове за придобиване на образователната и научна степен „доктор по право” и за придобиването на научната степен „доктор на юридическите науки”.

4. При равни други условия се взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на следните показатели:

а) притежаването на научна степен “доктор на юридическите науки”;

б) разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване;

в) публикувани учебни материали - ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник;

г) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски проекти;

д) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна организация в областта на правото;

е) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания.

Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане, придружена от следните документи (чл.70, ал.4):

1. автобиография по европейски образец;

2. диплом за образователната и научна степен „доктор по право” или „доктор на юридическите науки”;

3. медицинско свидетелство;

4. свидетелство за съдимост;

5. удостоверение, че са заемали академичната длъжност „асистент” и/ или „главен асистент” поне две години или доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 70, ал. 3, т. 2, б. „б” и/или б. „в” от Правилника за.....;

6. списък на публикации и научно-приложни разработки и списък на цитиранията;

7. доказателства по чл. 70, ал. 3, т. 4;

8. резюме (на хартиен и електронен носител) на труда, с който се кандидатства.

Кандидат, който е в трудово правоотношение с ИДП, не представя документите по т. 3 и 4.

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на публикуване в Държавен вестник.

Документи се приемат в канцеларията на ИДП при БАН на ул. „Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax