Bulgarian English
Ти си тук Начало » Процедури по ЗРАСРБ » Конкурс за докторанти за учебната 2016-2017 г., държавна поръчка

Конкурс за докторанти за учебната 2016-2017 г., държавна поръчка

в съответствие с Решение № 328 на МС от 03.05.2016 г.

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за докторанти по следните докторски програми:

ш. 3.6. Право, Гражданско и семейно право (Гражданско право – обща част)

1 бр. в редовна форма на обучение;

ш. 3.6. Право, Правна социология

 •         2 бр. в задочна форма на обучение;

ш. 3.6. Право, Наказателен процес

 •         1 бр. в задочна форма на обучение.

Дата на обявяване на конкурса - 15 август 2016 година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят следните документи:

 1. 1. Молба до директора на Института за държавата и правото (може да се ползва и образец на ИДП) - посочват се докторската програма и чуждият език, по който кандидатът ще държи изпит; (Изтеглете образец от ТУК)

 2. 2. Автобиография;

 3. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по ПРАВО с приложението или нотариално заверено копие на дипломата и приложението. Среден успех от дипломата – мн. добър 4.50;

 4. 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

 5. 5. Медицинско свидетелство;

 6. 6. Свидетелство за съдимост;

 7. 7. Списък с публикации (ако има такива);

 8. 8. Фактура (или копие) за платени такси – 2 бр., по 30 (тридесет) лв.:

 •       - от Центъра за обучение при БАН (София, бул. „Цариградско шосе“125, 26Б, ет.2) и

 •       - за ИДП – платени по сметката на ИДП (публикувана на сайта на ИДП, Контакти)

 • 9. Кандидатите могат да прилагат и други документи и материали, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от от положения държавен изпит.

Документите се подават в канцеларията на Института за държавата и правото – гр. София, ул. „Сердика” № 4, ет. 3 в срок от 15 август 2016 г. до 14 октомври 2016 г. За информация и справки: г-жа Светлана Куцовска, тел. 02/987 4902, 0878 891135 (канцелария).

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им (или отказа да бъдат допуснати до конкурса и мотивите за това) до 24 октомври 2016 г.

Конкурсните изпити по специалността ще бъдат проведени в Института за държавата и правото (гр. София, ул. „Сердика“ 4) в периода от 05 до 09 декември 2016 г., а изпитите по чужд език – в Центъра за обучение при БАН, от 12 до 16 декември 2016 г. За информация и справки в Центъра за обучение: г-жа Йорданка Червенкова, тел. 02/987 3167.

Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки, провежда се обикновено в един ден. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4.50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит не по-малко от много добър 5.00 и по западен език не по-малко от добър 4.00. 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax