Bulgarian English
You are here Home » Home » Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Обявата е публикувана на 18.11.2019 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес

 

Ваня Илиева Илиева – задочен докторант в ИДП

 

докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д-р Борис Владимиров Велчев, д.ю.н.

 Рецензия на проф. д-р Георги Иванов Митов, д.ю.н. 

Становище на проф. д-р Веселин Бориславов Вучков

Становище на проф. д-р Гергана Маринова Маринова

Становище на доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Обявата е публикувана на 18.11.2019 г.

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax