Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право

Конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право

Конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право

Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за доцент - един, по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“.

 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 18 от 01.03.2019 г.

Кандидатът за „доцент“ трябва да отговаря на следните изисквания (чл. 70, ал. 3 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИДП при БАН):

1. да е придобил образователна и научна степен „доктор по право“ или „доктор на юридическите науки“;

 

2. не по-малко от две години:
а) да е заемал академична длъжност „асистент“ и/ или „главен асистент“, или
б) да е бил преподавател, включително хоноруван преподавател, или член на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
в) да е бил специалист от практиката и да има доказани постижения в своята област;

 

3. да е представил публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените трудове за придобиване на образователната и научна степен „доктор по право“ и за придобиването на научната степен „доктор на юридическите науки“.
4. да отговоря на съответните минимални национални изисквания и на изискванията на БАН и ИДП;
5. да няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане, придружено от следните документи (чл. 70, ал. 4):

 1. 1. автобиография по европейски образец;
 1. 2. диплом за образователната и научна степен „доктор по право“ или ;
 1. 3. медицинско свидетелство;
 1. 4. свидетелство за съдимост;
 1. 5. удостоверение, че са заемали академичната длъжност „асистент“ и/или „главен асистент“ поне две години или доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 70, ал. 3, т. 2, б. „б“ и/или б. „в“ от този Правилник;
 1. 6. списък на публикации и научно-приложни разработки и списък на цитиранията;
 2. 7. доказателства по чл. 70, ал. 3, т. 4;
 3. 8. резюме (на хартиен и електронен носител) на труда, с който се кандидатства.
  Кандидат, който е в трудово правоотношение с ИДП, не представя документите по т. 3 и т. 4.
 4. 9. справка за изпълнение на минималните национални изисквания, изискванията на БАН и на ИДП, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства.

 

Срок за подаване на документите: три месеца от датата на публикуване в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на ИДП – БАН, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax