Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Kонкурс за докторанти за учебната 2013-2014 г.

Kонкурс за докторанти за учебната 2013-2014 г.

допълнителен прием, държавна поръчка

Kонкурс за докторанти за учебната 2013-2014 г., допълнителен прием, държавна поръчка

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за докторанти в професионално направление 3.6. Право:

 1. Гражданско и семейно право

 • 1 място в редовна форма на обучение;

 • 1 място в задочна форма на обучение.

  1. Конституционно право

 • 1 място в задочна форма на обучение.

  1. Наказателен процес

1 място в редовна форма на обучение.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят следните документи:

 1. Молба до директора на Института за държавата и правото – посочват се специалността и чуждият език, по който кандидатът ще държи изпит;

 2. Автобиография – европейски формат;

 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността ПРАВО с приложението или нотариално заверено копие;

 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

 5. Медицинско свидетелство;

 6. Свидетелство за съдимост;

 7. Списък с публикации (ако има такива);

 8. Фактура (или копие) за платени такси – 2 бр. по 30 (тридесет) лв.:

 • от Центъра за обучение при БАН (гр. София, ул. „Сердика” № 4, ет. 2) и

 • от счетоводството на Института за държавата и правото, гр. София, ул.”Сердика” № 4, ет. 3.

 • Кандидатите могат да прилагат и други документи и материали, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от положения държавен изпит.

Документите се подават в канцеларията на Института за държавата и правото – гр. София, ул. „Сердика” № 4, ет. 3 в срок от 14 март до 14 май 2014 г. За справки: Светлана Куцовска, тел. 02/987 4902, 0878 891135 (канцелария).

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им (или отказа да бъдат допуснати до конкурса и мотивите за това) до 20 май 2014 г.

Конкурсните изпити по специалността ще бъдат проведени в Института за държавата и правото в периода от 16 до 20 юни 2014 г., а изпитите по чужд език – в Центъра за обучение при БАН, от 23 до 27 юни 2014 г.

Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита по специалността и допуснати до изпит по чужд език са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър 5.00.

Обявата за конкурса е публикувана в Държавен вестник, бр. 20 от 07.03.2014 г.

Предишна статия
Конкурс
Следваща статия
Научен семинар

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax