Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2018/2019 г. в Института за държавата и правото при БАН

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2018/2019 г. в Института за държавата и правото при БАН

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2018/2019 г. в Института за държавата и правото при БАН

2019

 

 

 

 

 

Докторски програми:                                             Брой докторанти и форма на обучение            

Гражданско и семейно право                                              1 задочна бр.
Стопанско / търговско право                                               1  редовна бр.
Правна социология                                                              1  редовна и 1 задочна бр.
Административно право и административен процес        1  редовна и 1 задочна бр.
Международно право и международни отношения          1  редовна и 1 задочна бр.
Наказателен процес                                                             1 редовна бр.

Дата на обявяване на конкурса – 08 март 2019 година (ДВ, бр.20).

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят следните документи:

  1. 1. Заявление до директора на Института за държавата и правото (може да се ползва и образец на ИДП)посочват се докторската програма, формата на обучение и чуждият език, по който кандидатът ще държи изпит; (Изтеглете образец от ТУК)
  2. 2. Автобиография;
  3. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Право“, с приложението към нея или нотариално заверено копие от дипломата и приложението или удостоверение за завършено образование;
  4. 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. 5. Медицинско свидетелство;
  6. 6. Свидетелство за съдимост;
  7. 7. Списък с публикации (ако има такива);
  8. 8. Документ за платена такса от 30 (тридесет) лв., към Центъра за обучение при БАН (София, бул. „Цариградско шосе“125, 26Б, ет.2, тел. 02/987 3167);
  9. 9. Документ за платена по банков път такса от 30 (тридесет) лв., към ИДП при БАН:

Институт за държавата и правото БАН

УниКредит Булбанк, клон Батенберг – София

IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14

BIC: UNCRBGSF

Моля, не заплащайте таксата към ЦО при БАН по сметката на ИДП!

  1. 10. Декларация на основание § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС №  90 от 26.05.2000 г. - само за кандидатите за редовно обучение! (Изтеглете образец от ТУК)

11.  Други документи по преценка на кандидата, без нотариална заверка.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от  положения държавен изпит.

Документите се подават в канцеларията на Института за държавата и правото – гр. София, ул. „Сердика“ № 4, ет. 3 в срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. За справки: г-жа Светлана Куцовска, тел. 02/987 4902, 0878 891135.

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им (или отказа да бъдат допуснати до конкурса и мотивите за това) до 23.05.2019 г.

Конкурсните изпити по специалността ще бъдат проведени в Института за държавата и правото (гр. София, ул. „Сердика“ 4) в периода от 17 до 21 юни 2019 г., а изпитите по чужд език – в Центъра за обучение при БАН, от 24 до 28 юни 2019 г.

Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки, провежда се обикновено в един ден. До устен изпит се допускат  получилите оценка най-малко много добър 4.50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността не по-малко от много добър 5.00 и по чужд език  – не по-малко от добър 4.00.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax