Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки » Сборник с доклади от VIII национална конференция на докторантите в областта на правните науки (2018г.)

Сборник с доклади от VIII национална конференция на докторантите в областта на правните науки (2018г.)

Ирена Илиева. Предговор 9

ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
Анелия Цветанова-Минчева.

Електронният търг в процедурите по възлагане на обществени поръчки 11

Анна Адамова.
Правото на петиции и представителната демокрация 19

Бюлент Мехмед.
Граници на дискреционната власт на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ при преценяване на правото на еднократни помощи по постъпили заявления – декларации от граждани 32

Ирина Палева.
Специални производства за административно оспорване на индивидуални административни актове по КСО, Закон за здравето, Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания 41

Лора Дашева.
Ноксалната отговорност в римското частно право 57

Мариета Иванова.
Правни и извън правни инструменти за противодействие на половата престъпност (правно-социологически аспекти) 67

Надежда Славчева.
Достъп до необходима медицинска помощ при временен престой извън държавата по местопребиваване в друга държава членка на ЕС 78

Наталия Генова.
Правният интерес при съдебно оспорване на нормативни административни актове 92

Наташа Ценева.
Класически или „хибриден“ модел на омбудсмана 104

Пирин Соколов.
Статут и правомощия на служителите от Агенцията по вписванията 115

Райна Георгиева-Толкингтън.
Ролята на конституционните съдилища в глобализиращият се свят – европейски перспективи 126

Светослав Д. Наумов.
Философско-юридическият дискурс на релацията между ius и iustum 137

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Живка Стоилова-Николова.
Задължение на застрахователя да действа коректно, честно и професионално съгласно най-добрия интерес на ползвателите на застрахователни услуги при разпространението на застрахователни продукти 147

Калин Добрев.
Защита на лизингополучателя като държател на вещта по договор за финансов лизинг 160

Маргарита Балабанова.
Кадуциране на дружествен дял в ООД 169

Мария П. Петрова.
Произходът от бащата в производството за съдебна делба 185

Петър Топуров.
Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле 206

Петя Стоянова.
Дължима ли е възнаградителна лихва върху непадежирали вноски при настъпила предсрочна изискуемост на кредита и действителна ли е такава клауза в договор за потребителски кредит? 218

Светла Качарова.
Представителна власт на прокуриста – обхват и ограничения 227

Тихомир Рачев.
Силата на пресъдено нещо в римското право 236

Христо Банов.
Проблеми при диференцирането на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от Кодекса на труда в практиката на Върховния касационен съд 246

Христо Симеонов.
Действие на вписването на ипотека в българската и в някои други правни системи 256

Юлия Раданова.
Споделеното родителство – специфики и изпълнимост на спогодбата за съвместно упражняване на родителски права 266

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Атанас Бояджиев.
Наказателноправна характеристика, съдебна практика и специфика на престъплението „пране“ (легализиране и узаконяване) на пари 277

Ваня Илиева.
Особености на оценката на доказателствените материали в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес 291

Даниела Димитрова.
Участието на съдебните заседатели в първоинстанционното производство 304

Димитър Младенов.
Анулиране на наказателния закон от журито на съдебните заседатели 322

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ

Андон Ташуков.
Механизми за съответствие между националния правен ред и правото на Европейския съюз от съдебен, конституционен и институционален порядък 330

Виктор Серафимов.
Поява на нови императивни норми на международното право в контекста на правото на международните договори 341

Димитър Ангелов.
Свободното движение на еднополови двойки в Европейския съюз и защитата на националните (конституционни) идентичности на държавите членки 350

Милена Герова.
Регулиране на корпоративната социална отговорност 363

Христо Боев.
Комитет по санкциите срещу КНДР, създаден с резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН от 14 октомври 2006 година 379

Цветелина Мелева.
Исторически обзор на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз 392

TABLE OF CONTENTS 405

 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax