Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки » Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки (2017г.)

Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки (2017г.)

Ирена Илиева Предговор 9

ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Анна Адамова
Ролята на петициите в контекста на прилагането на правото на Европейския съюз 11

Бюлент Мехмед
Актуални моменти в административнопроцесуалния ред за настаняване на пълнолетни лица в заведения за социални услуги 19

Велина Спирова
Представителство на чуждестранните лица чрез акредитиран представител 24

Вероника Колева
Реализирането на отговорността по чл. 19 от ДОПК срещу член на орган на управление или управител на задължено лице 32

Владимир Христов
Проблемите и въпросите на първия български импийчмънт 40

Манол Асенов
Медиите в условията на модерните високи технологии (правно-социологически анализ) 46

Марияна Анастасова-Тумбакова
Историческото развитие на електронното управление в Европейския съюз 53

Михаела Доцова
Контрол за законосъобразност на градоустройствените решения на Общинските съвети 59

Наташа Ценева
Алтернативни способи за решаване на финансови спорове 66

Симона Велева
Правото да бъдеш забравен в светлината на защитата на личните данни – граници, същност и развитие 74

Станимир Трифонов
Изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската отговорност и въздействието на тези процеси върху правната социализация на децата – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС 80

Стоян Иванов
Римската фискална политика в края на Републиката 88

Тихомир Рачев
Значението на формуларния процес за развитието на римското частно право 96

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Андреан Славчев
Съпричиняване на вредите от пострадалото лице при застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства в практиката на Съда на Европейския съюз 103

Ани Митева
Практически трудности при приложението и дискриминационен характер на чл. 17 от Модела на данъчна спогодба на ОИСР 110

Анна Филчева
Правни проблеми при заплащането на нощния труд на основание чл. 8 от НСОРЗ 117

Венцислав Савов
Противоречия между закона и практиката при свикване на общото събрание на съдружниците в капитала на дружество с ограничена отговорност 123

Виолета Владова-Иванова
Спиране на изпълнението при непреодолима сила по търговски сделки 130

Даниела Зарева
Възможностите за „поправка“ на определението 136

Деница Колева
Подсъдност поради връзка между делата 143

Димитър Димов
Особени правила при преобразуването на търговски дружества чрез промяна на правната форма 151

Димо Хаджиев
Възлагането на неподеляем имот – жилище като способ за придобиване на вещни права 158

Живка Стоилова-Николова
Видове животозастрахователни договори, свързани с инвестиционни фондове 168

Живко Бойчев
Срок за предявяване на иск за вреди от трудова злополука. Начална дата на срока 175

Ивайло Малинов
Понятие за кондикцията в института на неоснователното обогатяване 183

Петър Топуров
Правно положение на бенефициера при договора в полза на трето лице - критични бележки върху теорията за прякото възникване на права 190

Петя Стоянова
За размера на дължимата държавна такса при иск за прогласяване на нищожност на клаузи от договор за потребителски кредит 198

Светла Качарова
Ролята на решенията на Съда на ЕС за хармонизация на правото в областта на Данъка върху добавената стойност 204

Толик Генчев
За правния интерес при суброгацията 211

Христо Симеонов
Някои теоретични и практически особености на правото на строеж и на договора за учредяване на право на строеж 218

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Аделина Хаджийска
За правната сила на съдебните актове в наказателния процес 224

Ваня Илиева
Проблеми при оценката за достоверност на свидетелски показания в наказателния процес 230

Васил Колев
Съдът като главен субект на наказателния процес 237

Розалина Николова
Глобата по българския Наказателен кодекс 242

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ

Андон Ташуков
Ненарушимото ядро на конституциите в контекста на правото на Европейския съюз 247

Владимир Вълев
Шенгенска информационна система 254

Димитър Ангелов
Конституционни права и национална идентичност в правото на ЕС 259

Иван Бодлев
Митнически съюз в Евразийската икономическа общност 266

Иван Иванов
Расовата дискриминация - перспектива на проблемите на принципа за равно третиранe в Европа и България 272

Цветан Крумов
Мястото на плащане като критерий за определяне на приложимото право към задълженията на платеца по менителница и издателя на запис на заповед 279

Цветелина Димитрова
Понятието за „инвестиция“ по смисъла на Kонвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави 288

TABLE OF CONTENTS 295

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax