Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Научни трудове на ИДП » Съдържание том 14 (2016г.)

Съдържание том 14 (2016г.)

Цветана Каменова. Предговор 9

ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Александра Ковачева.
ИДЕЯТА ЗА СВОБОДНИЯ МАНДАТ 11

Борислав Цеков.
КОНСТИТУЦИОННИЯТ ИНСТИТУТ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ (КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА) 20

Бюлент Мехмед.
АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 28

Велина Спирова.
ДАНЪЧНО ПРАВООТНОШЕНИЕ И СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНОТО ПРАВО 36

Ирина Палева.
ПРОКУРОРЪТ КАТО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ ПРИ ОСПОРВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД 44

Константин Григоров.
ПРАВО НА ОСПОРВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 56

Марияна Анастасова-Тумбакова.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 64

Милка Ламбева.
ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА, ДЕЙСТВИЯТА И БЕЗДЕЙСТВИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗОП 73

Михаела Доцова.
ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ 83

Наташа Ценева.
КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА 93

Райна Георгиева.
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА КАТО ТЕНДЕЦИЯ В РАВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ НА КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОСЪДИЕ 102

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Андреан Славчев.
ПРИНОСЪТ НА КРЕДИТОРА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА В РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО 113

Анна Филчева.
ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ КТ И ПО ЧЛ. 285, АЛ. 1 ОТ КТ 123

Ваня Митева.
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД В ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 132

Генка Мозжухина.
СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ФИДУЦИЯТА И ТРЪСТА – ГРАЖДАНСКОПРАВНИ АСПЕКТИ 139

Десимира Юрукова.
ПРИРАЩЕНИЕТО – ПЪРВИЧЕН ИЛИ ПРОИЗВОДЕН СПОСОБ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА? 153

Живка Стоилова-Николова.
СПЕЦИФИКИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА ПО ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ”, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 163

Михаела Касабова-Хранова.
В КОИ СЛУЧАИ СЪДЪТ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТАНОВИ РЕШЕНИЕ ПРИ ПРИЗНАНИЕ НА ИСКА В КОНТЕКСТА НА ЧЛ. 237, АЛ. 3, Т. 2 ГПК? 172

Толик Генчев.
ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 182

Христо Симеонов.
ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНО С ИПОТЕКА 190

Ясен Николов.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ОБЛИГАЦИИ 197

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Аделина Хаджийска.
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ОБОСНОВАНОСТ НА СЪДЕБНИЯ АКТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 207

Симона Велева.
РЕЧ НА ОМРАЗАТА И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО. ПРАКТИКА НА ЕСПЧ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА 215

Станислава Начева.
ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И САМОПРИЗНАНИЕТО 224

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ

Андон Ташуков.
ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД КОНСТИТУЦИИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 228

Владимир Вълев.
МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. СЛЕДСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ФАЗАТА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 239

Димитър Ангелов.
ПОНЯТИЕТО „НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ” В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 248

Диян Дичев.
ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ В КАВКАЗКОТО ПРОСТРАНСТВО 258

Еньо Савов.
МЯСТО И РОЛЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 269

Мария Христозова.
НАКАЗАТЕЛНОТО ОБВИНЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.6, Т.1 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ 280

Петър Василев.
СЪДЪТ НА ЕС КАТО ДВИГАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ С ОГЛЕД НА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО НА ЕС 288

Станислав Станев.
ОХРИДСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 2001 ГОДИНА И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 297

Цветан Крумов.
ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА МЕНИТЕЛНИЦАТА И ЗАПИСА НА ЗАПОВЕД В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 309

Цветелина Димитрова.
РЕФОРМА В СИСТЕМАТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СПОРОВЕ: ОТ AD HOC АРБИТРАЖ КЪМ ПОСТОЯНЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН СЪД 328

TABLE OF CONTENTS 339 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax