Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Научни трудове на ИДП » Съдържание том 10 (2015г.)

Съдържание том 10 (2015г.)


Цветана Каменова. Предговор / 7


ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Аделина Янкова. Сравнителен анализ на правната уредба на фонда за гарантиране на влоговете в банки в някои държави и в България / 9

Аделина Янкова. Механизми за защита на инвеститорите на капиталовия пазар / 19

Васил Петров. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед / 33

Виктор Симеонов. Процесуалноправни специфики на даването на задължителни тълкувания на Конституцията от Конституционния съд / 43

Георги Недев. Липсата на компетентност на административния орган, като основание за оспорване на нормативен административен акт / 54

Делян Недев. Гражданското неподчинение като правоприлагане / 63

Деница Иванова. Правна природа на съобщението за дължимите местни данъци и такси по ЗМДТ / 74

Калина Георгиева. Повторно използване на информацията от обществения сектор – състояние и перспективи / 85

Кристина Чутуркова. Правната социализация и правното съзнание на подрастващите / 98

Манол Асенов. Четвърта власт и медийно законодателство / 108

Матей Марев. Проблеми на медиацията по административни спорове / 117

Станимир Трифонов. Правно-социологически аспекти на обществените нагласи към съдебното изпълнение / 129

Стефан Радев. За някои особености във фактическия състав на отговорността по чл. 1 ЗОДОВ / 136

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Атанаска Челеблийска. За амортизацията и възможностите за коригирането ѝ с цел управление на печалбата / 143

Албена Велчева. Правна защита на кредиторите при разделяне и отделяне на търговски дружества / 154

Атанас Петров. Рискове за сигурността на гражданския оборот при апорта на недвижим имот в капиталово търговско дружество / 162

Благой Златанов. Правни аспекти на данъчното третиране на финансовия лизинг по ЗДДС / 173

Богдан Русев. Представлява ли домашно насилие административното нарушение по чл. 47 от Закона за народната просвета / 184

Валентин Каменов. Автентични юридически актове в правно-информационните системи / 198

Виктория Русанова. Отговорност на въздушния превозвач за загубата на регистриран багаж на пътник при международен въздушен превоз на пътници  / 209

Георги Ганчев. Местна подсъдност на делото при другарство / 218

Димитрина Гогушева. Правен режим на националните инвестиционни дружества от отворен и затворен тип / 230

Димитър Димов. Преобразуване на юридически лица с нестопанска цел в търговски дружества / 243

Димитър Стоянов. Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи ‘A NON DOMINO’ – необходимост от хармонизация на уредбата в Европейския съюз / 256

Елина Кърпачева. Независимият директор по ЗППЦК – „независимост” de iure, а de facto? / 273

Жана Колева. Проблемът за преквалификация на спедиционния договор в атипичен / 285

Женя Стефанова. Особените правила за рекламиране на лекарствени продукти и лечения / 297

Иван Георгиев. Преминаване от непълно към пълно осиновяване / 307

Кирил Петров. Специфичните функции на управителните органи на акционерните дружества при преобразуването / 313

Кристина Стефанова. Договорът за франчайзинг като вертикално споразумение / 324

Мария Лекова. Преобразуването на търговски дружества чрез вливане и сливане като правна сделка / 335

Мария П. Петрова. Допустимо ли е брачният договор да съдържа клаузи за разходи при асистирана репродукция? / 343

Милена Колева. Система за компенсиране на пътниците при отказан достъп до борда на самолет, съгласно правото на Европейския съюз / 350

Михаела Касабова-Хранова. Решение при признание на иска / 363

Николет Стефанова. Нарушават ли франчайзинговите споразумения чл. 101(1) от Договора за функциониране на Европейския съюз? / 374

Росен Балтов. Централният депозитар и неговата отговорност / 383

Светослав Пиронев. Новите моменти във връзка със забавата на плащане и нейните юридически последици съгласно Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки / 395

Силвия Димитрова. Преглед на законодателството на ЕС в областта на снабдяването с електрическа енергия / 406

Ясен Николов. Отговорност и правни последици при публично предлагане на ценни книжа, извършено при проспект, който съдържа невярна, непълна или заблуждаваща информация / 412

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Галин Андонов. Регламентация на привличането на обвиняем в Руското законодателство / 425

Станислава Начева. Презумпцията за невиновност и свободата на словото / 434

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ

Боряна Гоцова. Директен ефект при международните договори на Европейския съюз в областта на околната среда / 445

Ивелина Дечкова-Миланова. Уредба на репродуктивните права на жените в Българското право / 457

Мартин Бъбаров. Задължението за публикуване на финансова информация от някои видове търговски дружества съгласно правото на Европейския съюз / 468

Надя Недялкова. Свобода на предлагане на услуги в Европейския съюз / 479

Пламена Караиванова. Правна уредба на взаимността по чл. 47 от Кодекса на международното частно право на Република България / 489

Станислав Станев. Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици / 499

TABLE OF CONTENTS / 509

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax