Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Научни трудове на ИДП » Съдържание том 13 (2015г.)

Съдържание том 13 (2015г.)

Цветана Каменова. Предговор / 9

ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

Антония Илиева.
ПРАВНА СЪЩНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ / 11

Валентин Каменов.
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕХОДА – ОТ ХАРТИЕНИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ / 17

Васил Петров.
ВИДОВЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ / 24

Ирина Палева.
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ / 35

Калина Георгиева.
ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ ОТВОРЕНИ ДАННИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ / 42

Константин Григоров.
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ / 48

Милка Ламбева.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЗАМЕСТИМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕДА НА АПК / 57

Михаела Доцова.
НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ / 65

Момчил Мавров.
ПРОБЛЕМИ ПРИ НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪПНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЧРЕЗ
НЕСПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННОСТ, ДОСТАТЪЧНОСТ И КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ (ЧЛ. 81, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО) / 73

Наташа Ценева.
ОМБУДСМАНЪТ И ЗАКРИЛАТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ / 80

Недялка Петрова.
НИЩОЖНОСТ НА РЕВИЗИОННИТЕ АКТОВЕ / 87

Стефка Кемалова.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ / 93

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

Атанаска Челебийска.
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ПО РЕДА НА ЗКПО. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ / 99

Георги Минов.
ОСОБЕНОСТИ В ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ ОБЕКТ ПО ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ / 105

Димитър Димов.
ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА И ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО / 115

Димитър Иванов.
ИЗПОЛЗВА ЛИ СЕ ЗАКОНЪТ ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ / 124

Ивайло Василев.
ВПИСВАНЕ НА МОЛБАТА НА КРЕДИТОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ / 131

Иван Георгиев.
ДОГОВОРЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ / 138

Мартин Бъбаров.
E PLURLBUS UNUM? ПРОБЛЕМИ ПРЕД ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ / 145

Михаела Касабова-Хранова.
СЪГЛАСИЕТО НА ИЩЕЦА В КОНТЕКСТА НА ЧЛ. 237 ОТ ГПК / 153

Ясен Николов.
ПРОБЛЕМИ НА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ В ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА / 160

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

Аделина Хаджийска.
ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА СЪДА ПО ЧЛ. 306, АЛ. 1, 2 И 3 ОТ НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. ПОСТАНОВЯВАНЕ И ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ / 167

Ваня Илиева.
ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТИ / 172

Гентиан Кочи.
КИБЕРТЕРОРИЗМА КАТО СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО / 179

Димитър Младенов.
ЛИПСАТА НА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО / 186

Наталия Иванова.
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАКРИЛА НА ПРАВОСЪДИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 195

Петя Константинова.
„ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА” НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ. ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ / 204

Станислава Начева.
IN DUBLO PRO REO ИЛИ СЪМНЕНИЯТА СЕ ТЪЛКУВАТ В ПОЛЗА НА ОБВИНЯЕМИЯ / 210

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ

Виктор Серафимов.
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ / 215

Владимир Вълев.
ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ / 221

Димитър Ангелов.
„КЛАУЗАТА КРИСТОФЕРСЕН” ДЕСЕТИЛЕТИЕ ПО-КЪСНО – КРАЧКА НАПРЕД ИЛИ ДВЕ КРАЧКИ НАЗАД В ИЗГРАЖДАНЕТО НА „...ВСЕ ПО-ТЕСЕН СЪЮЗ МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА”? / 228

Еньо Савов.
СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ НА ООН. НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМА / 235

Иван Бодлев.
МИРОТВОРЧЕСКИ КОНТРОЛ В ЕТНОНАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ / 240

Мария Христозова.
ПОНЯТИЕТО ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРОЦЕС СПОРЕД EВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ / 246

Надя Недялкова-Попова.
СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЛИЦАТА СЪС СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ / 253

Петър Василев.
ПРАВОТО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КОНТЕКСТА НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА НА ЕС ПО ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ,
ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ / 259

Станислав Станев.
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИЯТ СПОР МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И МАКЕДОНИЯ. ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 1995 / 265

Стоян Мемцов.
КОСОВО И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ / 275

Тодор Дочев.
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИЯТ СТАТУТ НА ТЕРИТОРИИ ОБЕКТ НА МЕЖДУНАРОДНО УПРАВЛЕНИЕ: СЪС СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ КОСОВО [1999-2008] / 282

TABLE OF CONTENTS / 293

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax