Bulgarian English
You are here Home » Процедури по ЗРАСРБ » Конкурс за докторанти - редовен прием за учебната 2015/2016 г., държавна поръчка

Конкурс за докторанти - редовен прием за учебната 2015/2016 г., държавна поръчка

в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за докторанти по следните докторски програми:

1) Гражданско и семейно право

1 бр. в редовна форма на обучение;

2) Стопанско / Търговско право

  • 1 бр. в задочна форма на обучение;

3) Международно право и международни отношения

 • 1 бр. в задочна форма на обучение;

4) Международно частно право

 • 1 бр. в задочна форма на обучение;

5) Наказателен процес

 • 1 бр. в задочна форма на обучение.

Дата на обявяване на конкурса - 17 август 2015 година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят следните документи:

 1. 1. Молба до директора на Института за държавата и правото (може да се ползва и образец на ИДП) - посочват се докторската програма и чуждият език, по който кандидатът ще държи изпит; (ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦ от ТУК>>>)

 2. 2. Автобиография;

 3. 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по ПРАВО с приложението или нотариално заверено копие на дипломата и приложението. Среден успех от дипломата – мн. добър 4.50;

 4. 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

 5. 5. Медицинско свидетелство;

 6. 6. Свидетелство за съдимост;

 7. 7. Списък с публикации (ако има такива);

 8. 8. Фактура (или копие) за платени такси – 2 бр., по 30 (тридесет) лв.:

 • - от Центъра за обучение при БАН (София, бул. „Цариградско шосе“ 125, 26Б, ет. 2) и

 • - за ИДП – платени по сметката на ИДП (публикувана на сайта на ИДП, Контакти)

9. Кандидатите могат да прилагат и други документи и материали, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Документите се подават в канцеларията на Института за държавата и правото – гр. София, ул. „Сердика” № 4, ет. 3 в срок от 17 август 2015 г. до 16 октомври 2015 г. За справки: Светлана Куцовска, тел. 02/987 4902 (канцелария).

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за допускането им (или отказа да бъдат допуснати до конкурса и мотивите за това) до 26 октомври 2015 г.

Конкурсните изпити по специалността ще бъдат проведени в Института за държавата и правото (гр. София, ул. „Сердика“ 4) в периода от 30 ноември до 04 декември 2015 г., а изпитите по чужд език – в Центъра за обучение при БАН, от 14 до 18 декември 2015 г.

Изпитът по специалността е писмен и устен с отделни оценки, провежда се обикновено в един ден. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър 4.50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит не по-малко от много добър 5.00 и по западен език не по-малко от добър 4.00. 

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax