Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Янко Ройчев

Янко Ройчев

Янко Ройчев

Име, Фамилия: Янко Ройчев

e-mail: yanko.roychev@gmail.com

Образование:

5.10.2017 г.: доктор по Наказателен процес.

2016 – 2017 г.: докторантура по Наказателен процес (дисертация на тема „Частното обвинение в българския наказателен процес“) – Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Секция „Наказателноправни науки“.

2009 – 2014 г.: висше юридическо образование – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет.

 Професионален опит:

2019 – до момента: главен асистент по Наказателен процес – Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Секция „Наказателноправни науки“.

2017 – до момента: асистент по Наказателен процес – Академия на Министерството на вътрешните работи, Факултет „Полиция“, Катедра „Наказателноправни науки“.

2019 – до момента: хоноруван преподавател по Наказателен процес – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет.

2015–2019: асистент по Наказателен процес – Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Секция „Наказателноправни науки“.


 

Чужди езици:

английски език


 

Списък на публикациите

 Монографии:

Частното обвинение в българския наказателен процес. София, Сиела, 2017. ISBN: 978-954-28-2453-4, 488 с.

Студии:


 

Максималната продължителност на мерките за неотклонение задържане под стража и домашен арест по наказателни дела. // De Jure, 2019, № 2, ISSN: 2367-8410 (Online), 1314-2593 (Print), с. 138–162 [в съавторство с Е. Салкова].

Тайната на съдебното съвещание в наказателния процес. // Правна мисъл, 2019, № 2 ISSN: 1310-7348, с. 3–26.

Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс. // De Jure, 2019, № 1, ISSN: 2367-8410 (Online), 1314-2593 (Print), с. 12–33 [в съавторство с Е. Салкова].

Институтът на поемните лица в българския наказателния процес. // Правна мисъл, 2018, № 4, ISSN: 1310-7348, с. 101–122 [в съавторство с Е. Салкова].

Защита на правата на пострадалия от престъпление от частен характер. – В: Обществената опасност на деянията и редът за тяхното преследване. София, Симолини, 2017, ISBN: 978-619-7265-32-3, с. 52–149.

 

Статии и публикувани доклади от научни форуми:

Доброволност и незабавност на съобщаването за активния подкуп като изисквания за отпадане на наказуемостта по чл. 306 НК. – В: Противодействие на корупцията в Република България. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2019, ISBN: 978-954-712-758-6, с. 31–38 [в съавторство с Е. Салкова].

Престъпният резултат при обидата по Наказателния кодекс. // De Jure, 2018, № 1, ISSN: 2367-8410 (Online), 1314-2593 (Print), с. 21–29.

Exceptio veritatis в наказателния процес. – В: Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство. Сборник доклади от Международната научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., проведена в София на 8–9 май 2018 г. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN: 978-954-07-4536-7, с. 547–558.

Процедурите за реализиране на отговорност на ненавършили пълнолетие извършители на общественоопасни деяния и тяхното превантивно значение за ръста на престъпността. – В: Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността. Сборник с доклади. Русе, Медиатех, 2018, ISBN: 978-619-207-150-9, с. 14–22 [в съавторство с Е. Салкова].

Някои въпроси относно съвместимостта на процесуални качества в наказателното производство. – В: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 6 ноември 2017 г. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN: 978-954-07-4405-6, с. 415–426.

Наказателнопроцесуални аспекти на реторсията. – В: Правото – традиции и перспективи. Сборник. Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. София, Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2625-5, с. 632–644.

Процесуална правоспособност на пострадалия в наказателния процес (Част II). // Норма, 2018, № 2, ISSN: 1314-5126, с. 66–83.

Процесуална правоспособност на пострадалия в наказателния процес (Част I). // Норма, 2018, № 1, ISSN: 1314-5126, с. 60–77.

Несъответствия на конкретни правни норми с принципи на наказателния процес. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4321-9, с. 235–245 [в съавторство с Е. Салкова].

Правата на човека в контекста на противодействието на тероризма. – В: Правото на сигурност. Сборник с доклади. Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, 23–24 юни 2017 г. Правни науки. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“. Серия „Юридически науки и обществена сигурност“, книга 33. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2017, ISSN: 1313-7263, с. 141–149 [в съавторство с Е. Салкова].

Влияние на особеностите на престъпленията от частен характер върху определянето на реда за наказателното им преследване. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4260-1, с. 383–395.

Защита от повторна виктимизация на пострадал от престъпление от частен характер. // Норма, 2017, № 4, ISSN: 1314-5126, с. 70–83.

Искането на прокурора или на частния обвинител по чл. 287, ал. 5 от НПК. // Общество и право, 2017, № 3, ISSN: 0204-85-23, с. 46–61.

Повереникът като участник в наказателния процес. // Правна мисъл, 2017, № 2, ISSN: 1310-7348, с. 72–88.

Гражданският ищец в наказателния процес и функцията по обвинение. // Правна мисъл, 2016, № 2, ISSN: 1310-7348, с. 59–69.

 

Статии и публикувани доклади от научни форуми на чужди езици

Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže [Age of Criminal Responsibility and Prevention of Juvenile Delinquency]. // Právník, 2017, № 11, ISSN: 0231-6625, s. 989–998 [в съавторство с Е. Салкова].

Human Rights in the Context of Counter-Terrorism. // Globalization, the State and the Individual, 2017, № 2(14), ISSN: 2367-4555, pp. 85–93 [в съавторство с Е. Салкова].

 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax