Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Тодор Кобуров

Тодор Кобуров

Тодор Кобуров

Име, Фамилия: доц. д-р Тодор Кобуров

e-mail: todor_kobourov@yahoo.com

 

Образование

1979 – 1983 Политехническа гимназия „Георги Димитров”, гр. Пловдив

1983 – 1985 Редовна военна служба – НШЗО „Христо Ботев”, гр. Плевен

1985 – 1991 СУ „Св. Климент Охридски”, философски факултет, магистър по политология

1992 – 1996 СУ „Св. Климент Охридски”, философски факултет, доктор по политология

 

Професионален опит

От 01.10.2010 г. – до момента: доцент в Института за държавата и правото при БАН, секция „Международноправни науки”. Научна специалност „Международно право и международни отношения“, шифър 05.05.15. Тема на хабилитационния труд: „Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността“

1992 – 2000 Хоноруван асистент по „икономическа политика“ и „международно публично право“ в СУ „Св. Климент Охридски” – философски факултет и стопански факултет. Лектор по „международна сигурност“ в СУ „Св. Климент Охридски” – философски факултет. Лектор по „политология и международна политика“ в ЮзУ „Св. Неофит Рилски”, гр. Благоевград – правно-исторически факултет

1994 Консултант на „Булбанк АД“

1995 Програмен секретар на фондация „ХХI век”

1995 – 1999 Министерство на отбраната – дирекция „Политика за сигурност и интеграция с НАТО”: гл. специалист, експерт, старши експерт, главен експерт, началник на сектор и началник на отдел

1999 – 2003 Началник на „Ситуационен и информационен център – Министерство на отбраната”. Експертен представител на министерството в Съвета по сигурността към Министерския съвет на Република България по време на кризата в Косово (1999 г.) и кризата в Македония (2001 г.)

2003 – 2007 Съветник в политическата служба на българското посолство в гр. Берлин, ФР Германия

2008 – 2011 Изпълнителен директор на фондация „Център за мирни изследвания и политика за сигурност”

2012 – 2016 Съветник в политическата служба на българското посолство в гр. Сараево, БиХ

2016 -2018 Лектор по „международна и национална сигурност“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, магистърска програма „международни отношения“

 

Специализации/изследователска работа в чужбина

1999 Курс по управление на многонационални кризи в училището на НАТО в гр. Оберамергау, ФР Германия

1999 Курс по политическо образование в Центъра за вътрешно ръководство на Германската армия в гр. Кобленц, ФР Германия

2000 Шест месечна специализация като научен сътрудник (Fellow) по програмата „Граф Баудисин“ в Института за мирни изследвания и политика за сигурност към Хамбургския университет (IFSH), ФР Германия

2002 Пет месечен курс в езиковото училище на НАТО в Монреал, Канада

 

Участие в академични мрежи и професионални научни организации

От 2009 - Член на международния редакторски борд на списание „Information Technologies and Security”, ISSN 1313-8251

От 2017 – Член на редакционния съвет на Научни трудове на Института за държавата и правото, ISSN 1314-6459

 

Обществена дейност

2004 – 2007 Член на Германското дружество за военна политика и политика за сигурност (“Gesellschaft fuer Wehr- und Sicherheitspolitik” e. V. Berlin”)

2009 - 2011 Председател на българо-черногорското дружество за приятелство „Черно море – Адриатика”

 

Чужди езици

немски, сръбски/хърватски/босненски език, английски език

 

Списък на публикациите

Монографии:

1. Хабилитационен труд „Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността”, публикуван от издателство „Кинг”, София, 2009 г. (215 стр., включително 35 стр. приложения). За изготвянето на хабилитационния труд са използвани части от преди това публикуваната книга „Политика и власт”, Военно издателство, София, 2002 г.

 

Студии:

1. Проблеми на сигурността в Югоизточна Европа, в: Ем. Константинов, Г. Карасимеонов (ред.), Българската външна политика и ситуацията в Югоизточна Европа, Изд. на Фондация „Фридрих Еберт” и ИППИ, Горекс Прес, София, 2002 г., стр. 36-55.

http://bpsa-bg.org/wp-content/uploads/2014/05/Bulgarian-foreign-policy-and-the-situation-in-South-East-Europe.pdf

2. Международни отношения и международна политика в региона на Югоизточна Европа: Разпадане на СФР Югославия и установяване на дипломатически и консулски отношения на Република България с Босна и Херцеговина, в Научни трудове на Института за държавата и правото , том XI, 2015 г., съставители: проф. д-р Ирена Илиева, доц. д-р Тодор Кобуров, под общата редакция на проф. д.ю.н. Цветана Каменова, стр. 20-52.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=287012

3. Разпадането на Югославия и българската външна политика: причини и последици, в Научни трудове на Института за държавата и правото , том XV, 2017 г. Редакционен съвет: проф. д-р Поля Голева, проф. д-р Дарина Зиновиева, доц. д-р Гергана Маринова, доц. д-р Тодор Кобуров, стр. 252-273.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=588992

4. Ислямската религиозна общност в Босна и Херцеговина и борбата срещу международния тероризъм и радикалния ислям, в Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Емил Константинов, Българска академия на науките, Институт за държавата и правото, 2018 г. Редакционен съвет: проф. д-р Ирена Илиева, доц. д.ю.н. Ангел Анастасов, доц. д-р Тодор Кобуров (приета за печат).

 

 

Статии:

 

Списък на статии по темата на дисертационния труд: „Финанси и политическа власт“, защитен през 1996 г.:

1.Още един поглед към Атанас Буров, списание „Икономика”, юли, 1992 г.

2. Политическата власт и финансовия капитал в България (1927 – 1931 г.), списание „Икономика”, май, 1994 г.

3. Банките и банкерите-политици в Царство България, списание „Икономика”, септември, октомври, 1994 г.

4. Чуждестранният финансов капитал и политическата власт в България (1927 – 1931 г.), списание „Икономика”, ноември, 1994 г.

5. Независимостта на БНБ – икономически или политически проблем, списание „Български наблюдател”, кн. 4, 1994 г.

6. Краят на републиката, списание „Български наблюдател”, кн. 6, 1994 г.

7. Smart People Are in the Bank, the Stupid Are in the Politics, The Insider, Vol. 4 № 10, 1994.

8. Money and Politics: The Way it once Was, The Insider, Vol. 5 № 6, 1995.

9. Политическите пари, списание „Икономика”, януари, 1995 г.

10. Финансовата олигархия през погледа на Жан Зиглер, списание „Икономика”, май, 1995 г.

11. Исторически аспекти на влиянието на финансите върху политическата власт, списание „Политически изследвания”, кн.2, 1995 г., стр. 207-221.

 

 

Списък на статии, публикувани по темата на хабилитационния труд „Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността“ (2009 г.)

1. Политиката за национална сигурност – концептуални основи, проблеми и перспективи, Информационен бюлетин на министерство на отбраната, кн.1, 1999 г. издадена и на английски език „National Security Policy: Conceptional Bases, Problems and Prospects”.

2.„Die Perspektive Bulgariens im Rahmen der Sicherheitspolitik Südosteuropas“ в книгата „Militär und Gesellschaft im Kontext europäischer Sicherheit. Wie modern ist das Denken Graf Baudissins im 21.Jahrhundert?“, Hans-Georg Ehrhart (Hrsg.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001, s. 173-181

https://ifsh.de/en/no_cache/staff/ehrhart/publications/publication/bo-02001-2001/

3. Още един поглед към мира и сигурността през призмата на политическия реализъм, списание „Военен журнал”, бр. 3, 2003 г., стр. 68-82.

4. Република България – фактор за сигурността в региона на Югоизточна Европа, в: Ем. Константинов, П. Хубчев (ред.), „Наука и сигурност в България – европейски измерения”, Изд. на Фондация „Фридрих Еберт” и ИППИ, Горекс Прес, София, 2008 г., стр. 91-101.

 

 

Списък на статии, публикувани от 2010 до 2018 г.

1. Практически аспекти на ситуационния външнополитически анализ в областта на сигурността, списание „Икономика”, брой 2, 2010 г.

https://money.bg/archive/prakticheski-aspekti-na-situatsionniya-vanshnopoliticheski-analiz-v-oblastta-na-sigurnostta.html

2. Международната сигурност и националната сигурност, сп. „Professional”, брой 6, година III, януари-март 2011 г.

http://profisec.bg/601/mezhdunarodnata-sigurnost-i-natsionalnata-sigurnost/

3. "Bosnia and Herzegovina at 20: Two View on Current Chalanges", автори Esref Kenan Rasidagic and Todor Koburov, списание " International Journal on Information Technologies and Security" (на английски език), Year V, 1/2013, р.67-89. ISSN 1313-8251 (авторската част на Тодор Кобуров е Part II: Policy Dynamics, Trends and Issues in Bosnia and Herzegovina: Diplomat,s Observations and Conclusions” p.81-89.)

http://ijits-bg.com/contents/2013%20(vol.5)/Contents_Vol5-2013.pdf

4. "Bosnia and Herzegovina at 20: European integration dimensions” ", автори Lada Sadikovic and Todor Koburov, списание " International Journal on Information Technologies and Security" (на английски език), Year VII, 1/2015, p. 45-57. ISSN 1313-8251 (авторската част на Тодор Кобуров е Part II:The Recognition of the Former Yugoslav Republics – Bulgarian Perspective on the Events of 1992, р.45-57)

http://ijits-bg.com/contents/2015%20(vol.7)/Contents_Vol7-2015.pdf

 

Доклади на научни конференции:

1. Проблеми на борбата със съвременния тероризъм, в „България в борбата срещу международния тероризъм”, Изд. на Дружеството на ООН в България, София, 2002 г., стр. 22-30.

2. Information Ensurance of the Governing Political Elite in Case of International Political and Military Crises in Southeastern Europe, Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech – 2008), Еd. By Prof. Dr. Radi Romansky, SAER Forum Group, Vol.1, Sofia, 2008, p.109-116.

3. Опитът на Словения в преодоляването на мигрантската криза: изводи, поуки и някои въпроси на дискриминацията, в „Защита срещу дискриминацията: Правна уредба, проблеми и тенденции “, Сборник с доклади от национална научна конференция, 2018 г., Изд. на Икономически университет – Варна, стр. 194-200.

https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=713772

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax