Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Светослав Наумов

Светослав Наумов

Светослав Наумов

Име, Фамилия: Светослав Наумов

e-mail: svnaoumov@gmail.com

 

Образование:

1988 – приет за редовен студент в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. След отбиване на военна служба заминава за САЩ и през 1994г. завършва Южноилинойския университет, специалност „Философия“, (Southern Illinois University, U.S.A.). 1998 – Магистър по право, ЮЗУ “Н. Рилски”, България.

2019 - доктор (право), Юридически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

1997-1998 – Програмен координатор (Field Monitor) – Програма Демократична мрежа/Институт за устойчиви общности, Американска агенция за международно развитие.

1998-2002 – Програмен Директор (Главен правен координатор), Фондация “Ресурсен център”, София.

 

2002 – Народно събрание на Р. България, Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, експерт по въпросите на законодателството в областта на регионалното и териториално развитие, ЗУТ и децентрализация на общините

2002 - 2004: Директор на Звено за Координация на Проекта (PMU) - Проект “Модернизация на образованието” – СВЕТОВНА БАНКА (МБВР) – МОН.

2004: Консултант, проект „Кадастър и имотен регистър” – СВЕТОВНА БАНКА – Министерство на правосъдието.

2005 – 2007: Началник на отдел „Предварителен контрол”, Изпълнителна Агенция „Програма ФАР”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

2007 – м. март, 2010: Началник на отдел „Програмиране и оценка”, Главна Дирекция „Програмиране на Регионалното Развитие”, Управляващ орган на Оперативна Програма „Регионално развитие”, Европейски Фонд за Регионално Развитие – Структурен Фонд на Европейския Съюз - Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Представител на МРРБ в Постоянната Работна Група на ГД „Регионално развитие” – Европейска Комисия, Брюксел – Териториално Сближаване и Градски Въпроси; председател на работната група по градски въпроси. Координатор по Лайпцигската Харта за устойчиво градско развитие; координатор по Лисабонската Стратегия

Март 2011 – юли 2011: Направление „Обществени поръчки“ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Министерство на транспорта

2012 – 2013 – Консултант, ключов експерт- юрист, консорциум RSMBX, проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ на ЕС” – ОП „Регионално развитие“ и ОП „Околна среда“; ЦКЗ – ОП „Техническа помощ“

2014 – консултант и ключов експерт-юрист в областта на европрограми и проекти

2015 (януари – юли ) – юрист, Фонд „Условия на труд“, МТСП

2015 (юли - декември) – директор – Фонд „Условия на труд“, МТСП

2016 – Консултант, ключов експерт, юрист, ОПРР, ОПОС, европроекти и програми.

 

Участие в европейски и международни научни проекти:

Участие с доклад в Международна научна конференция, организирана от ИУ – Варна на тема: Защита срещу дискриминация: правни проблеми и тенденции – 08-09 юни 2018 година. Тема на доклада: „Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс)“.

Участие в съвместен научен проект на Варшавския университет, Министерство на образованието на Р. Полша, сп. „Societas/Communitas“ - Варшава и Асоциацията на Нобеловите лауреати за мир на тема: „Как историческият опит на движението „Солидарност“ може да бъде приложен за мирни промени в света днес?“

 

Обществена дейност:

Участие в литературно-културната дейност на СБП, Българския ПЕН-Център и Културния дом към СЮБ.

 

Чужди езици: английски, руски.

 

Списък на публикациите:

 

Светослав Наумов. „Правото и справедливостта в условията на хуманитарна криза (философско-юридически дискурс)“ - Сборник Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна. ВСУ, 2016

Светослав Наумов. „Философско-юридически измерения на връзката между ius и iustum в законодателния процес“. – Сборник Научни трудове на ВСУ, Варна, 2016.

Светослав Наумов. Правото и правата като културен феномен“ от проф. д-р Тенчо Колев: Извисеност на научния метод и ярко постижение на дедуктивния философско-юридически светоглед, сп. „Правна мисъл“, бр. 4, 2016.

Светослав Наумов. „Справедливостта като съдържателен елемент на правните принципи“. – В: Сборник от Научни четения на тема Правни принципи и правни норми. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017.

Светослав Наумов. „Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс)“. – В: Защита срещу дискриминация: правна уредба, проблеми и тенденции. Варна: ИУ, 2018. Сборникът е включен в НАЦИД.

Светослав Наумов. Предизвикателствата пред философията на правото в контекста на релацията между дигитализацията и социалната справедливост. – В сб.: Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията. Под печат.

Светослав Наумов. „Философско-юридическият дискурс на релацията между ius и istum“. – В: Научни трудове на ИДП-БАН, Том 19, 2019г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax