Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Николай Колев

Николай Колев

Николай Колев

Име, Фамилия Николай Колев
Образование:
2008 – 2011

Доктор по право
Институция

Институт за държавата и правото при БАН
Дисертация

Органно представителство на акционерното дружество


• 1999 – 2005

Висше юридическо образование
• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Наименование на придобитата квалификация

Магистър по право
• 1994 - 1999

Средно гимназиално образование
• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора
• Основни предмети/застъпени професионални умения

Усилено изучаване на немски и английски език
Професионален опит:

• Дати (от-до) януари 2006 г. – досега
• Име и адрес на работодателя Институт за държавата и правото при БАН, град София, ул. „Сердика“ № 4
• Вид на дейността или сферата на работа Научни изследвания
• Заемана длъжност доцент
• Основни дейности и отговорности Научни разработки в областта на гражданско и търговско право

• Дати (от-до) септември 2005 г. – досега
• Име и адрес на работодателя Адвокатско дружество „Боянов и Ко”, град София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 82
• Вид на дейността или сферата на работа Адвокатски услуги
• Заемана длъжност адвокат
• Основни дейности и отговорности Процесуално представителство пред съд и арбитраж, подготовка на проекти на договори, правни становища в областта на гражданско и търговско право

Чужди езици: немски, английски, руски

Списък на публикациите

Монографии
„Органно представителство на акционерното дружество”, първо издание, ISBN 978-954-730-780-3, мека корица, 2012, Сиби, 224 с.
„Изключване на съдружник от ООД“, първо издание, ISBN 978-954-28-2236-3, мека корица, 2016, Сиела, 224 с.

Студии
    1. „Относно правото на встъпване на търговеца по чл. 29 ТЗ”, В: „Сборник в памет на проф. д – р Живко Сталев”, С., 2009 г.;
    2. „Действия без представителна власт при органното представителство на акционерното дружество”, В: „Научни трудове на Института за правни науки. Том V (2008 г.)”, С., 2010 г.;
    3. Относно задълженията на съдружника в ООД да участва в управлението на дружеството и да изпълнява решенията на общото събрание, сп. „Правна мисъл“, брой № 2/2015 г.;

Статии
    1. „Относно овластяването на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерното дружество по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон”, сп. „Търговско право”, бр. № 6/2006 г.;
    2. „За съдържанието и обема на представителната власт на прокуриста”, сп. „Търговско право”, бр. № 2/2007 г.;
    3. „За правната същност на органното представителство на юридическото лице”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 2/2007 г.;
    4. „Относно договорите между членовете на съветите или свързани с тях лица и акционерното дружество по чл. 240б ТЗ”; сп. „Търговско право”, бр. № 4/2007 г.;
    5. „Въпроси на управлението и представителството на акционерното дружество (анализ на съдебната практика)”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2008 г.;
    6. „Съдържание и обем на представителната власт при органното представителство на юридическите лица”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 2/2008 г.;
    7. „Въпроси на представителството на търговеца от обикновен търговски пълномощник”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 4/2008 г.;
    8. „Относно задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2009 г.;
    9. „Legal nature of the management agreement under the Bulgarian company law (critical notes)”, В: „Росийский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права”, бр. № 3/2009 г.
    10. „Понятията „независим директор” и „незаинтересован директор” по българското акционерно право”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2010 г.;
    11. „Съдържание и развитие на доктрината за ultra vires договорите на корпорацията в американското корпоративно право”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 1/2010 г.;
    12. „Относно сделките на събирателното дружество по чл. 84, ал. 2 ТЗ”, сп. „Търговско право”, бр. № 2/2011 г.;
   13. „Въпроси на управлението и представителството на капиталовите търговски дружества (някои спорни моменти в съдебната практика)”, В: „Научни трудове на Института за правни науки. Том VI”, 2011;
    14. „Относно правото на сведения на акционерите по чл. 224 ТЗ”, сп. „Съвременно право”, бр. № 3/2012 г.;
    15. „Изключване на съдружник в ООД – дискусионни въпроси”, сп. „Търговско право”, брой № 4/2012 г.;
    16. „За фактическия състав на основанието за изключване по чл. 126, ал. 3, т. 1 ТЗ”, в сборник „Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай по случай 100 – годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90 – годишнината от рождението на проф. д-р Витали Таджер”, Фенея, 2013;
    17. „Относно неприсъственото решение на съдружниците в ООД (чл. 139, ал. 2 ТЗ)“, сп. „Съвременно право“, брой № 5/2013 г.;
    18. „Относно правото на глас на съдружника в ООД”, сп. „Търговско право“, брой № 4/2013 г.;
    19. Относно съвместното притежание на дружествен дял в ООД, сп. „Търговско право“, брой № 3/2014 г.;
    20. Кога възниква представителната власт на прокуриста?, сп. „Съвременно право“, брой 5/2014 г.;
    21. Прехвърляне на поименни налични акции – дискусионни въпроси, сп. „Търговско право“, брой № 2/2015 г.;
    22. Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани?, сп. "Съвременно право", брой № 1/2016 г.;
    23. Относно „важните причини“ за прекратяване на ООД, сп. „Правна мисъл“, брой № 2/2016 г.;
    24. Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД, сп. „Търговско право“, брой № 2/2016 г.
    25. „Практически проблеми при прилагането на новия Закон за търговския регистър”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2008 г.;
    26. „Относно представителната власт на прокуриста”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 7/2008 г.;
    27. „Относно ограниченията на представителната власт на управителя”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 9/2008 г.;
    28. „Относно изключването на съдружник в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 12/2008 г.;
    29. „Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 2/2009 г.;
    30. „Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 3/2009 г.;
    31. „Практически въпроси на договора за търговско представителство”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2009 г.;
    32. „Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 5/2009 г.;
    33. „Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 7/2009 г.;
    34. „Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 8/2009 г.;
    35. „Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 9/2009 г.;
    36. „Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 10/2009 г.;
    37. „Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 11/2009 г.;
    38. „Правни аспекти на договора за концесия”, Сборник обучителни материали по Проект на ЕС по Приoритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/2.2-02, С., 2009;
    39. „Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 1/2010 г.;
    40. „Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 3/2010 г.;
    41. „Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2010 г.;
    42. „Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 6/2010 г.
    43. „Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 7/2010 г.;
    44. „Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2010 г.;
    45. „Въпроси на търговското предприятие”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 2/2011 г.;
    46. „Относно фирмата на търговеца”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 5/2011 г.;
    47. „Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 7/2011 г.;
    48. „Относно прекратяването на ООД от съда поради „важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2011 г.;
    49. „Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г.;
    50. „Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 5/2012 г.;
    51. „Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 6/2012 г.;
    52. „Относно наследяването на дружествения дял в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 11/2012 г.;
    53. „Относно срока за произнасяне по заявления до търговския регистър”, сп. „Адвокатски преглед”, брой № 12/2012 г.;
    54. „Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества “, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой № 5/2013 г.;
    55. „Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството“, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой № 9/2013 г.
    56. Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?, сп. „Търговско и облигационно право“, брой № 1/2014 г.;
    57. Относно предимствените права на акционерите за придобиване на нови акции при увеличаване на капитала, сп. „Норма“, брой № 9/2014 г.;
    58. Правото на съдружниците в ООД за свикване на общо събрание на съдружниците - проблеми и възможни решения, сп. „Съвременно право“, брой № 4/2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax