Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Мария Михайлова

Мария Михайлова

Мария Михайлова

Име, Фамилия: Мария Михайлова

Е-mail: 
petrova_mihailova_marya@abv.bg
m.petrova_law@abv.bg
m.petrova.law@gmail.com

Образование:
    1. През 2006 г. завършва висше образование по специалност “Право” с професионална квалификация “юрист”  в Университета за национално и световно стопанство с успех от държавните изпити 6,00 и успех от семестриалните изпити 5,95. Удостоена е с грамота “Магистър-отличник на випуск 2006 по специалност “Право” от Ректора на Университета за национално и световно стопанство. 
    2. През 2000 г. получава Национална диплома от Министъра на образоването и науката за отличен успех и принос в развитието на философската наука.
    3. През 2000 г. завършва средно образование в І СОУ “Пенчо Славейков”, гр. София,  хуманитарен профил- литература, история, философия. Удостоена е с грамота “Отличник на випуск 2000 г. на І СОУ “Пенчо Славейков”-София”

Професионален опит:
    1. от 01.08.2008 г. до настоящия момент е Асистент по наказателно право в Институт за държавата и правото при БАН.
    2. от 05.10.2011 г. до настоящия момент е Старши юрисконсулт в “БДЖ-Товарни превози” ЕООД.
    3. от 01.09.2010 г. до 01.09.2011 г. е  адвокат в САК.
    4. от 03.05.2006 г. до 31.07.2008 г. е Директор, управление на човешките ресурси в „Метални конструкции – холдинг“ ЕАД.
    5. от 06.03.2007 г. до 24.11.2008 г. е Член на Съвета на директорите на “СМП Метални конструкции” ЕАД.
    6. от 15.02.2006 г. до 29.04.2006 г. е Експерт в Департамент Право при „Агенция за консултации и подпомагане на бизнеса Ес Ем Груп” ЕООД.

Специализации/изследователска работа в чужбина: няма.

Участие в европейски и международни научни проекти: няма.

Участие в академични мрежи и професионални научни организации:
    1. Членува в Българската асоциация по криминология от 2011 г., а от 2009 г. до сега активно участва в Постоянно действащия семинар на Българската асоциация по криминология.
    2. Членува в Институт за политически и правни изследвания от 2006 г.

Обществена дейност:
    1. Участва в изготвянето от името на Секцията по Наказателноправни науки на становища по тълкувателни дела на ОСНК на ВКС.
    2. Участва активно в обществените и професионалните обсъждания на проекта за нова Наказателен кодекс на Република България. В тази връзка участва със становище на заседание на Комисията по правните въпроси в НС на 24.06.2014 г., на което е проведено обсъждане на проекта на нов Наказателен кодекс с представители на професионалната юридическа общност. 
    3. Член е на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет за тристранно сътрудничество от 2016 г. до сега.
    4. Участва в проведените през 2012 г. и през 2013 г. под егидата на Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова три конференции по въпросите на помилването и престъпността.
    5. Обществен наблюдател е в Комисията по транспорта при 42-то Народно събрание.
  6. Изследва наказателноправната характеристика на престъпленията срещу граждански права в българския Наказателен кодекс - престъпления срещу равенството и срещу религиозната свобода (престъпления от омраза), престъпления срещу политическите права на гражданите, срещу неприкосновеността на кореспонденцията, срещу неприкосновеността на жилищата и срещу трудовите права на гражданите.
    7. Изследователските й проекти са свързани с изучаването на принципа на справедливостта в наказателното право, в които тя разработи математически модел за определяне йерархията на социалните ценности, защитени от българския Наказателен кодекс.

Чужди езици: 
Френски, английски


Списък на публикациите:
    1. Наказателното законодателство – криминализация, декриминализация или свръхкриминализация, в: Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство, Сборник доклади от международна научна конференция, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", приета за печат: 2018 г.
    2. Проблеми на наказателноправната характеристика на стопанския подкуп, в: Проблеми на корупцията в България, в: Сборник доклади, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, приета за печат: 2018 г.
    3. Наказателноправна защита на неприкосновеността на кореспонденцията в контекста на дигитализацията, в: Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията, Сборник доклади, ВСУ „Черноризец Храбър”, приета за печат: 2018 г.
    4. Наказателноправна защита на неприкосновеността на кореспонденцията, в: Истини и лъжи за факти, новини и събития, в: Сборник доклади от международна научна конференция, организирана от Регионална библиотека "Любен Каравелов", изд. на Регионална библиотека «Любен Каравелов» -  гр. Русе, приета за печат: 2018 г.
    5. Ролята и значението на стимулиращите норми в Глава 7 от Особената част на Наказателния кодекс, в: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса, сборник доклади от научна конференция, организирана от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) по повод 80-годишнината на проф. д-р Любен Караниколов и проф.д-р Емил Златарев и 70-годишнината на проф. д-р Златка Сукарева, Издателски комплекс на УНСС, приета за печат: 2017 г.
    6. Наказателноправната закрила на свободата на вероизповеданията в България в контекста на универсалните инструменти за защита правата на човека на ООН, в: Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят, сборник доклади от международна научна конференция, организирана от Университет за национално и световно стопанство по повод на 90-годишнината на проф.д-р Иван Владимиров, Издателски комплекс на УНСС, приета за печат: 2017 г.
    7. Наказателната политика на държавата за защита на политическите права на гражданите, в: Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността, сборник доклади от научна конференция, изд. Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2018, ISBN: 978-619-207-150-9, стр. 62-73.
    8. Наказателноправна закрила на равенството на гражданите - традиции и перспективите, в: Наказателно правораздаване – традиции и перспективи, сборник доклади от научна конференция на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN 978-954-97-4405-6, стр. 463-476;
    9. Престъпленията от омраза - проблеми на наказателноправната характеристика, в: сп. „Сигурност”, бр. 2/2018 г., интернет публикация от 02 април 2018 г. на страницата на „Брод за България” https://www.brodbg.com/b-news-5-618-Prestapleniyata_ot_omraza.html.
    10. Престъпленията от омраза – проблеми на наказателноправната характеристика, доклад, изнесен на Постоянно-действащия семинар на Българската асоциация по криминология, публикуван на интернет страницата на БАК http://www.criminology.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=77&lang=bg.
    11. 30 години от учредяването на Българската асоциация по криминология, в: сп. "Общество и право", изд. на Съюза на юристите в България, бр. 2/2017 г., ISSN:0204-85-23, 54-65.
    12. Използване на математически модел за измерване на относителната тежест на наказателната репресия в Наказателния кодекс на Република България (правно-социологически анализ), в: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, Сборник доклади от научна конференция, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, ISBN: 978-954-07-4260-1, стр. 373-383.
    13. Наказателна политика на държавата за защита на бизнеса (правно-социологически анализ), в: Право и бизнес - Усъвършенстване на нормативната уредба, Том II, сборник доклади от научна конференция, Издателски комплекс на УНСС, 2017, ISBN: 987-954-644-992-4, стр. 350-362.
    14. Наказателноправна защита на свободата на изповеданията и ограниченията й за защита на обществената сигурност, ред, здраве и морал, или на основните права и свободи на другите, в: Правото на сигурност, сборник доклади от научна конференция на ВСУ "Черноризец Храбър", 2017, ISSN: 1313-7263, стр. 234-245.
    15. Наказателноправна закрила на равенството на гражданите и на свободата на изповеданията в Глава трета от Особената част на Наказателния кодекс на Република България, в: Защита от дискриминация в България и Европа, сборник доклади о научна конференция на АМВР, 10.12.2015 г., Издание на Академията на МВР, 2016, ISBN 978-954-348-136-1, стр. 252-265.
    16. Правно-социологически аспекти на законодателния процес при създаване на специален ред за определяне на наказанията при съкратено съдебно следствие, в: Научни трудове на Института за държавата и правото, том ХII, БАН, С., 2015, ISSN:1314-6459, стр. 82-94.
    17. Пряката демокрация, гражданското общество и общественото правосъзнание, в Научни трудове на Института за държавата и правото, том ІХ “Актуални правни проблеми”, БАН, С., 2014 г., ISSN 1314-6459, стр. 85-96.
    18. Математически модел за определяне на йерархията на обществените ценности, защитени от Българския Наказателен кодекс. Анализ на резултатите, в Сборник материали от Юбилейна научна конференция, проведена на 17.10.2013 г., на тема: “Бобчеви четения: Правната наука в чест на професор Стефан Бобчев”, под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Издателски комплекс УНСС, С., 2014 г., ISBN 978-954-644-558-2, стр. 145-152.
    19. Проф. д-р Байчо Панев – криминолог, общественик, приятел на перото, в сп. Общество и право, изд. на Съюза на юристите в България, С., бр. 7/2014 г., ISSN 0204-85-23, стр. 87-91.
    20. Нови моменти в превенцията на леката престъпност чрез освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание в проекта на Наказателен кодекс на Република България, в: Сборник “Превантивната политика и съвременната престъпност” от юбилейна научна сесия на Българска асоциация по криминология, София, 2012 г., ISSN 978-954-348-070-8, стр. 44-63.
    21. Социална несправедливост, в: в-к “Пенсионери”, бр. 26/2012 г., стр. 1-2.
    22. Приложение  на чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с действията на полицейските органи в МВР по реда на НПК, в: сп. “Правна мисъл”, бр. 2/2011 г., ISSN 1310-7348, стр. 75-82.
    23. Отговорност на държавата от незаконно използване на СРС по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗОДОВ, в: сп. “Правна мисъл”, бр. 3/2010 г., ISSN 1310-7348, стр. 29-43.
    24. Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за “тежко престъпление”?, в: сп. “Правна мисъл”, бр. 1/2010 г., ISSN 1310-7348, стр. 83-93.
    25. Юридическото образование в България – анализ и оценка, в: сп. “Право без граници”, бр. 3-4/2004г., ISSN 1312-0557, стр. 45-55, в съавторство. 
    26. Генезис и значение на данъчната система, в: сп. “Право без граници”, бр. 2/2002г., ISSN 1312-0557, стр. 19-24.
    27. Истината в идеите на Ницше, в: Сборник материали от ХІІ-та Национална олимпиада по философия , УИ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.
    28. Разсъждения върху идеите на Витгенщайн, в: Сборник материали от ХІІ-та Национална олимпиада по философия , УИ “Св. Климент Охридски”, 1999 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax