Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Христо Банов

Христо Банов

Христо Банов

Име, Фамилия: Христо Банов

e-mail: hrbanov@gmail.com

 

Образование:

03.11.2017 г. – досега – докторант към Катедра „Гражданскоправни науки” при Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Докторска програма „Трудово право и обществено осигуряване”

01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. – придобита юридическа правоспособност с положен изпит пред Министерството на правосъдието

05.08.2009 г. – 16.12.2014 г. – ОКС „Магистър”, специалност „Право”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

15.09.2005 г. – 22.05.2009 г. – Средно образование, СОУ „Максим Райкович, гр. Лясковец

Професионален опит:

19.09.2018 г.- досега – гост-преподавател по трудово и осигурително право в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

30.09.2017 г.-досега – хоноруван асистент по трудово и осигурително право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство

01.09.2017 г.-досега – юрисконсулт в Института по механика при БАН

16.09.2016 г. – 20.11.2016 г. – Секретар на Районната избирателна комисия в Двадесет и трети район – София град при избора на Президент на Република България

01.12.2015 г. – досега – асистент по трудово право и обществено осигуряване в Института за държавата и правото при БАН

05.09.2015 г. – досега – Председател на Общинската избирателна комисия в община Лясковец

02.02.2015 г. – 02.08.2015 г – стажант-юрист при Софийския градски съд

01.12.2012 г. – 16.12.2015 г. – член на Контролния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

 

Чужди езици:

Четете Писане Говорене

Английски език свободно (C1/C2) самостоятелно (B1/B2) самостоятелно (B1/B2)

 

Списък на публикациите

Студии

Довършване на откритите процедури за придобиване на научни степени след промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България. – Норма: правното списание, 2018, № 4, ISSN:1314-5126, с. 64–88.

Същност на промените от 2018 г. в правната уредба на развитието на академичния състав и тяхното значение за довършването на откритите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. – В: Правни проблеми на законодателството за академичното развитие. София: Институт за държавата и правото – Българска академия на науките, 2018.

Правни проблеми при прилагането на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 от Кодекса на труда и противоречивата съдебна практиката на Върховния касационен съд. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XVII. София: Институт за държавата и правото – Българска академия на науките, 2018, ISSN: 1314-6459.

Статии

„Европа 2020“ и трудовият договор за обучение по време на работа. – Правна мисъл, 2016, № 4, ISSN 1310-7348, с. 47–64.

Трудовият договор за обучение по време на работа – нова перспектива за професионална преквалификация. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади от научна конференция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4260-1, с. 497–509.

Усъвършенстване на правната уредба на професионалната квалификация, образованието и обучението в съответствие с политиките за обучение на възрастни в Европейския съюз. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XVI. Актуални правни проблеми. София: Институт за държавата и правото – Българска академия на науките, 2017, ISSN: 1314-6459, с. 262–278.

Особености на сключването на трудов договор за обучение по време на работа. – В: Правото – традиции и перспективи. Сборник от юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. София: Сиела, 2018, ISBN: 978-954-28-2625-5, с. 238–250.

Особености на заплащането на труда на военнослужещите, положен над нормативно определения при извършване на дежурства. – Норма: правното списание, 2018, № 3, ISSN: 1314-5126, с. 43–59.

Правна същност на служебното време на военнослужещите, отработено в повече от установеното за тях при полагане на дежурства. – Право, политика, администрация, 2018, № 2, ISSN: 2367-4601.

Същност на промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България и тяхното значение за довършването на откритите процедури за заемане на академични длъжности. – Общество и право, 2018, № 4, ISSN: 0204-85-23, с. 29–47.

Страните по трудов договор за обучение по време на работа. – Правна Мисъл, 2018, № 3, ISSN: 1310-7348, с. 31–42.

Трудовият договор за обучение по време на работа като форма за осъществяване на международно признати права на човека. – В: XXVII Международна научна конференция за млади учени 2018. Сборник научни трудове. София: Авангард прима, 2018, ISSN: 1314-4669.

Особености в предназначението на клаузата за изпитване и клаузата за обучение като част от съдържанието на трудовите договори по чл. 70 и по 230 от Кодекса на труда – Право, политика, администрация, 2018, № 4, ISSN: 2367-4601.

Проблеми при диференцирането на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от Кодекса на труда в практиката на Върховния касационен съд. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XVIII. София: Институт за държавата и правото – Българска академия на науките, 2018, ISSN: 1314-6459.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax