Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Гергана Маринова

Гергана Маринова

Гергана Маринова

Име, Фамилия: Гергана Маринова

e-mail: gerrymarinova@yahoo.com

Образование:
1994 – 1999: СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“;
2003 – 2005:  Институт за държавата и правото, докторантура по наказателен процес (Дисертация „Мярката за неотклонение задържане под стража). 

Професионален опит
Институт за държавата и правото
10.04.2018 – до момента: професор по наказателен процес;
2010 – 10.04.2018: доцент по наказателен процес;
2001 – 2010: последователно научен сътрудник III, II и I ст. по наказателен процес
2011 – 15.02.2017: заместник-директор;

2008 2011: последователно и.д. научен секретар и научен секретар.

Академия на МВР

10.09.2018 – до момента: професор по наказателен процес;

2010 – 10.09.2018: доцент по наказателен процес;
2001 – 2010: последователно асистент, старши асистент и главен асистент по наказателен процес.

Специализации/изследователска работа в чужбина:
Ноември 2002 – април 2003: Университет на Флоренция, Италия (Стипендия на италианското министерство на външните работи за проект: “Мерките на процесуална принуда в италианския наказателен процес”)
Юли 2006: Макс Планк Институт за чуждестранно и международно наказателно право, Фрайбург, Германия (стипендия на DFG за проект: “Европейската заповед за арест”);
Септември 2007 – февруари 2008: Северозападен университет, Чикаго, САЩ (стипендия на Комисия “Фулбрайт” за проект: “Специални разузнавателни средства”);
Октомври 2009: Институт за авангардни правни изследвания, Лондонски университет (Проект „Сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС“).  

Участие в европейски научни проекти
2009 – 2013: Проект на COST “Living in Surveillance Societies”, член на работна група 4 „Public Policy and Regulation of Surveillance“;
2010 - 2011: Проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“, финансиран от Европейската комисия чрез програма „Превенция и борба с престъпността“;
2014 – 2015: Проект „Human rights protection and further development of necessary skills and knowledge of police officers, especially those working in multi-ethnic environment, including Roma communities“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Участие в академични мрежи и професионални научни организации
Член на Българската асоциация по криминология

Чужди езици: английски 

Списък на публикациите
Монографии

1. Екстрадицията и Европейската заповед за арeст. София, Сиби, 2009.

2. Споразумението в българския наказателен процес. София, Сиби, 2017.

Учебници и учебни помагала
1. Наказателен процес. Схеми и таблици (в съавторство с В. Вучков). София, Сиби, 2007; 2011 (второ преработено и допълнено издание); 2013 (трето преработено и допълнено издание); 2016 (четвърто преработено и допълнено издание); 2018 (пето преработено и допълнено издание). 
2. Тестове по наказателен процес (в съавторство с В. Вучков). София, Сиела, 2007; 2014 (второ преработено и допълнено издание); 2018 (трето преработено и допълнено издание).

Студии
1. Мярката за неотклонение задържане под стража. – В: Научни трудове на Института за правни науки, том I (2004), 2004, с. 73-131. 
2. Екстрадицията и основните права на човека. – В: Научни трудове на Института за правни науки, том III (2006), 2007, с. 38-70.
3. Правото на обвиняемия на защита според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. – В: Достъп до правосъдие. Служебна защита по наказателни дела. София, Институт „Отворено общество”, 2005, с. 41 – 64. 
4. Споразумението и съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото, том 17, 2018, с. 71-95. 
5. Отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт. – В: Научни трудове на Института за държавата и правото, том 18, 2019, с. 150-172.  
6. За съдебния контрол върху някои способи на доказване. - Правна мисъл, 2019, № 4, с. 63-79.

Статии
1. Споразумението и основните начала на българския наказателен процес. - Правна мисъл, 2001, № 2, с. 51 – 64. 
2. Електронните доказателства. - Правна мисъл, 2002, № 3, с. 58 - 73. 
3. Мерките на процесуална принуда в италианския наказателен процес. - Съвременно право, 2003, №6, с. 61 - 76. 
4. Мярката задържане под стража в производството по предаване на лица, извършили престъпление. - Правна мисъл, 2004, № 1, 94 - 108.
5. Арест и задържане под стража в американския наказателен процес. - Съвременно право, 2004, № 3, с. 48-57. 
6. Същност и особености на мярката за неотклонение задържане под стража. - Правна мисъл, 2005, № 1, с. 66 – 80. 
7. Свидетел с тайна самоличност. - Съвременно право, 2006, № 2, с. 42-55.
8. Третият стълб на Европейския съюз. - Правна мисъл, 2007, № 1, с.84 – 96. 
9. Предаването на български граждани в изпълнение на европейска заповед за арест. - Правна мисъл, 2007, № 2, с. 35-46.
10. Разследване чрез служител под прикритие - кой и как разрешава провеждането му в България и САЩ. - Правна мисъл, 2007, № 4, с. 67-76. 
11. Европейската заповед за арест. - Бюлетин на асоциацията на прокурорите в България, 2008, № 2, с. 88-108. 
12. Рамковото решение за Европейската заповед за арест. Списание на БАН, 2008, № 2, с. 36-41. 
13. Принципът „ne bis in idem“ според българският НПК и практиката на съдилищата в Страсбург и Люксембург. - Правна мисъл, 2009, № 1, с. 56-71.
14. Наказателноправни мерки за противодействие на корупцията. – В: Да инвестираме в хората, София, 2009, с. 36-44.
15. Ролята на Европол за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма. – В: Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма, София, 2011, с. 324-339.
16. Уредбата на мерките за неотклонение в НПК. - Общество и право, 2012, № 4, с. 49-58. 
17. Подбуждане към престъпление от служител под прикритие и правото на справедлив процес според чл. 6 (1) ЕКПЧ. - Правна мисъл, 2012, № 4, с. 56-60.
18. Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство. - Норма, 2014, № 2, с. 69-82.
19. Специалните разузнавателни средства и правото на зачитане на личния и семейния живот според чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. - Правна мисъл, 2014, № 3, с. 54-67.  
20. Правна уредба на правомощията на касационната инстанция по наказателни дела.  - Общество и право, 2014, № 5, с. 48-57. 

21. Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи в България (анализ на законодателството). – В: Анализ на законодателството в областта на използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие от полицейски служители. София, 2015, с. 37 – 52.

22. По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие. - De jure, 2016, № 1, с. 26-31.

23. Бързината на наказателния процес. - Общество и право, 2016, № 8, с. 3-16.

 

Публикувани доклади от научни конференции
1. Общи минимални стандарти в ЕС относно процесуалните права на заподозрените лица и обвиняемите. – В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 307-318.

2. Диференциация на наказателната процедура – традиции и перспективи. – В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 370-380.

3. Ускоряване на разследването чрез въвеждане в НПК на бързо и незабавно производство. – В: Приложни аспекти на превенцията, разкриването и разследването на престъпления. София, Академия на МВР, 2016, с. 7-20.

4. Наказателната заповед. – В: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 128 – 135.

5. Предизвикателства пред наказателнопроцесуалното законодателство при въвеждане на изискванията на директивите на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. – В: 10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството. С.: Издателство на Нов български университет, 2018, с. 398-404. (http://ebox.nbu.bg/bgineu/)

Статии на английски език в чуждестранни списания 
1. Българският наказателен процес: нова философия и въпроси на сближаването, 
Review of Central and East European Law, 2006, Vol. 31, No. 1, pp. 45-79. 
2. Механизмът за сътрудничество и оценка на България (в съавторство с И. Узунова), eucrim, 2010, № 2, с. 76-84 (достъпно и в Интернет на адрес: http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/publications-agon/eucrim_10_02_en.pdf). 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax