Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Ева Касева

Ева Касева

Ева Касева

Име, Фамилия: Ева Касева
e-mail: evakaseva@gmail.com

Образование:
2011-2014 -  редовна докторантура по международно частно право в Софийския университет; през 2016г. защитена дисертация на тема: „Компетентност и приложимо право по Регламент (ЕО) № 4/2009”;
2004 - 2010 – магистър по право Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
1999 - 2004 – Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Велико Търново.

Професионален опит:
От 19.06.2017 г. – главен асистент в секцията по международноправни науки към Института за държавата и правото при Българската академия на науките;
2015-2016г. – Правен съветник, Централно управление „Обединена българска банка” АД, Дирекция „Нормативен контрол”.

Специализации/изследователска работа в чужбина:
2012-2014 – Участие в „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите от социалните и хуманитарните науки.”, вкл. посетени семинари, участие в конференции и публикации в сборници;
2013г. – Хагска Академия по международно право – Посетени летни курсове по международно частно право;
5-8 март 2013г. Участие в конференция на тема “Recovery of Maintenance in the European Union and Worldwide.” Конференцията е проведена в гр. Хайделберг, Германия. Представен национален доклад на тема: “Regulation of child support under the Bulgarian domestic and private international law”.

Чужди езици:
английски език, френски език, руски език.

Списък на публикациите:

Монографии:

    1. Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) 4/2009, 2018г., София,  издателство „Фабрика за книги“, - „БГкнига“, 488 с., ISBN: 978 – 619 – 229 – 013 -9;
Студии:
    2. Настаняване на дете в друга държава. В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Том XV, София, Българска академия на науките, с. 301 – 362;
Статии: 
    3. Обща компетентност по дела за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Европейския съюз, сп. Съвременно право, бр. 2, 2014г., с.55 -73;

    4. Преглед на практиката на българските съдилища в материята на издръжката с международен елемент, сп. Съвременно право, бр. 4, 2014г., с.47 -59;

    5. Регламент (ЕО) № 4/2009 – източник на международното частно семейно право на Европейския съюз. Обща характеристика, В: Докторантски сборник 2014, Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, Том I, София, 2014г., с.141-159;

    6. Избор на приложимо право към задължения за издръжка с международен елемент – сп. Адвокатски преглед, бр. 1,  2017 г., с. 27-40;

    7. Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-184/14, А v В от 16 юли 2015г. – утвърждаване принципа за закрила висшия интерес на детето в Регламент (ЕО) № 4/2009 , сп. Общество и право, бр.4, 2017г, с. 116 – 121;

    8. Oбхват на понятието „родителска отговорност“ по Регламент (ЕО) № 2201/2003 и съдебна практика по прилагането му, сп. Правна мисъл, София, бр.3, 2018, Българска академия на науките, с. 43 – 61;
Доклади:

    9. Уредбата на издръжката дължима на деца по българското вътрешно и международно частно право – Regulation of Child Support under the Bulgarian Family, Procedural and Private International Law –публикуван на страницата на Конференцията „Международно обновяване на уредбата на издръжка в ЕС и по целия свят”(„International Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide”) – http://www.childsupport-worldwide.org/Presentations.html;

    10. Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца – обща характеристика, В: „Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018г. на Национален военен университет „Васил Левски“ “,  Том 2, Велико Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, с.77 – 86.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax