Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Екатерина Салкова

Екатерина Салкова

Екатерина Салкова

Име, Фамилия: Екатерина Салкова

e-mail: ekaterina.salkova@gmail.com

ekaterina_get@yahoo.com

ekaterina_salkova@abv.bg

Образование:
1995 – 2000: СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“ (специализации: „Правораздаване“, „Публична администрация“, „Международно право и международни отношения“ и „Общество и право на Германия“, съвместно с Институт „Germanikum“;
2004 – 2006: Институт за правни науки, докторантура по наказателен процес (Дисертация „Прекратяване на наказателното производство“). 

Професионален опит в областта на науката и висшето образование

Институт за държавата и правото (01.11.2001 – до момента: научен сътрудник, съответно главен асистент и доцент по наказателен процес, от 2013 г. до момента Ръководител на Секция „Наказателноправни науки“)

Национална агенция за оценяване и акредитация (20.09.2018 – до момента: член на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (01.01.2019 – до момента: доцент по Наказателнопроцесуално право)

Русенски университет „Ангел Кънчев“ (01.10.2016 – 01.09.2019: доцент по Наказателнопроцесуално право)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (01.10.2007 – 01.10.2015: хоноруван преподавател по Наказателнопроцесуално право)

Университет за национално и световно стопанство (01.03.2002 – 15.06.2002 и 15.09.2006 – 15.01.2007: хоноруван преподавател по Основи на правото)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (01.10.2002 – 15.01.2003: хоноруван преподавател по Наказателнопроцесуално право)

 

Допълнителна информация:

01.11.2010 – до момента: Съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека, Страсбург

15.11.2013 – 6.05.2016: Главен експертен сътрудник в Комисията по правни въпроси при 42-то и 43-то Народно събрание

01.06.2006 – 31.08.2012: експерт в Министерството на правосъдието

25.02.2004 – 28.02.2013: юрисконсулт, Директор на Дирекция „Правна дейност“ в Българската академия на науките

29.11.2004 – 29.05.2005: съветник на заместник-министъра на правосъдието

2013: Заместник-председател на Временната комисия по културно-историческо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие към Фонд „Научни изследвания“

2001 – до момента: Член на Съюза на юристите в България

Участие в професионални научни организации: Член на Българската асоциация по криминология

Чужди езици: английски, руски, френски, немски

Списък на публикациите

Монографии

1. Прекратяване на наказателното производство. София, Фенея, 2007. ISBN – 10: 954-8214-98-9, ISBN – 13: 978-954-8214-98-8;

2. Проблеми на доказването в наказателния процес. София, Симолини, 2012, ISBN: 978-954-949-364-1.

Студии, статии и публикувани доклади от научни конференции

1. Продължавано престъпление – реалност или формалност. – Правна мисъл, 2003, № 1, ISSN: 1310-7348;

2. Продължавано престъпление – реалност или формалност. – Правна мисъл, 2003, № 2, ISSN: 1310-7348;

3. Актуални проблеми, свързани с прекратяването на наказателното производство след последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс. – Правна мисъл, 2004, № 1, ISSN: 1310-7348;

4. Продължавано престъпление – възникване, развитие и перспективи. – В: Научни трудове на Института за правни науки. Том първи (2004). София, БАН, Институт за правни науки, 2004, ISSN: 1312-3149;

5. Правни последици от незаконосъобразно прекратяване на наказателното производство. – Правна мисъл, 2005, № 3, ISSN: 1310-7348;

6. Прекратяване на наказателното производство поради недоказаност на обвинението. – Право без граници, 2005, № 1 – 2, ISSN: 1312-0557;

7. Юрисдикцията на Международния наказателен съд. – В: Наказателно правоприлагане и борба с престъпността: законодателни промени и процесуална практика. София, Институт „Отворено общество“ и Институт за политически и правни изследвания, 2005, ISBN: 954-616-158-6;

8. Нови основания за прекратяване на наказателното производство. – Правна мисъл, 2006, № 3, ISSN: 1310-7348;

9. Прекратяване или спиране на наказателното производство при недоказаност на участието на обвиняемия в престъплението. – Общество и право, 2006, № 3-4, ISSN: 0204-85-23;

10. Фигурата на ощетеното юридическо лице в наказателното производство. – Правна мисъл, 2008, № 4, ISSN: 1310-7348;

11. Участието на увредените от престъплението юридически лица в наказателното производство. – Списание на Българската академия на науките, 2008, № 2, ISSN: 0007-3989;

12. Проблеми на взаимодействието между прокурора и разследващите органи с оглед превенцията на наказателното производство. – В: Криминологията в България в периода на преход. Проблеми на теорията, емпиричните изследвания и обучението. Сборник с материали от Кръгла маса, посветена на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по криминология. София, 2008;

13. Спорен ли е въпросът за приложимостта на медиацията по наказателни дела в България? – Правна трибуна, 2008, № 1, ISSN 1314-2208;

14. Конфликтът на интереси като предпоставка за корупция. – В: Да инвестираме в хората. Сборник обучителни материали. София, БАН, Институт за правни науки, 2009;

15. Доказателствената стойност на доказателствените средства и реформата на българския наказателен процес. – Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в България, 2010, № 1;

16. Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от Наказателния кодекс за „тежки престъпления“? – Общество и право, 2010, № 2, ISSN: 0204-85-23;

17. Преглед на някои осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу страната ни. – Общество и право, 2011, № 3, ISSN: 0204-85-23;

18. Европейската заповед за предаване на доказателства. – В: Университет за национално и световно стопанство. Юридически факултет. Годишна научна конференция 2012. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. София, Издателски комплекс – УНСС, 2013, ISBN: 978-954-644-434-9;

19. Оценката на доказателствата в наказателния процес – предизвикателство за въвеждането на Европейската заповед за разследване. – В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, ISBN: 978-954-07-3722-5;

20. Правото на ефективни правни средства за защита и наказателният процес като способ за защита на материалните права. – В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, ISBN: 978-954-07-4170-3;

21. За (не)ефективността на наказателното правораздаване. – В: Право и ред: справедливост в пет стъпки. София, Move.bg, 2016, ISBN: 978-619-90336-5-4 (https://move.bg/pravo-i-red-spravedlivost-v-pet-stapki);

22. Несъответствия на конкретни правни норми с принципи на наказателния процес. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4321-9 [в съавторство с Янко Ройчев];

23. Правата на човека в контекста на противодействието на тероризма. – В: Правото на сигурност. Сборник с доклади. Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет при Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, 23–24 юни 2017 г. Правни науки. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“. Серия „Юридически науки и обществена сигурност“, Книга 33. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2017, ISSN: 1313-7263 [в съавторство с Янко Ройчев];

24. Разглеждане на граждански иск в наказателния процес. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4260-1;

25. Връщане на делото от съда в досъдебната фаза на наказателния процес. – В: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN: 978-954-07-4405-6;

26. Процедурите за реализиране на отговорност на ненавършили пълнолетие извършители на общественоопасни деяния и тяхното превантивно значение за ръста на престъпността. – В: Ролята на криминологията и сродните ѝ науки в противодействието на престъпността. Сборник с доклади. Русе, Медиатех, 2018, ISBN: 978-619-207-150-9 [в съавторство с Янко Ройчев];

27. Устойчивото развитие на академичния състав и продължаващата реформа в правната му регламентация. – В: Законодателството за академичното развитие в Република България. София, ИДП – БАН, 2018, ISBN: 978-954-9583-35-9;

28. Институтът на поемните лица в българския наказателния процес. – Правна мисъл, 2018, № 4, ISSN: 1310-7348 [в съавторство с Янко Ройчев];

29. Доброволност и незабавност на съобщаването за активния подкуп като изисквания за отпадане на наказуемостта по чл. 306 НК. – В: Противодействие на корупцията в Република България. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2019, ISBN: 978-954-712-758-6 [в съавторство с Янко Ройчев];

30. Отпадане на наказуемостта на активния подкуп по чл. 306 от Наказателния кодекс. – De Jure, 2019, № 1, ISSN: 2367-8410 (Online), 1314-2593 (Print) [в съавторство с Янко Ройчев] (http://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/vol10/iss1/3);

31. Максималната продължителност на мерките за неотклонение задържане под стража и домашен арест по наказателни дела. – De Jure, 2019, № 2, ISSN: 2367-8410 (Online), 1314-2593 (Print) [в съавторство с Янко Ройчев] (http://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/vol10/iss2/3).

 

Публикации в чуждестранни издания

1. Necessary Changes in the Implementation of the Judicial Reform in Bulgaria in View of its Accession to the EU. – In: Transformation des Rechts in Ost und West. Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, ISBN: 3-8305-1197-3 [co-author Prof. Emil Konstantinov];

2. On Rehabilitation and Remedy Measures in Bulgaria for Persons Repressed from 1944 through 1989. – In: Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Reports and proceedings of the 8 April European public hearing on “Crimes committed by totalitarian regimes”, organized by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union (January – June 2008) and the European Commission. Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008, ISBN: 978-961-238-977-2;

3. Věk trestní odpovědnosti a prevence kriminality mládeže. – Právník, 2017, № 11, ISSN: 0231-6625 [Age of Criminal Responsibility and Prevention of Juvenile Delinquency] [co-author Yanko Roychev];

4. Human Rights in the Context of Counter-Terrorism. – Globalization, the State and the Individual, 2017, № 2(14), ISSN: 2367-4555 [co-author Yanko Roychev].

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax